Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. kömek stoly üçin programma
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 31
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

kömek stoly üçin programma

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


kömek stoly üçin programma
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Kömek stoly üçin programma sargyt ediň


Soňky ýyllarda “Kömek stoly” programmasy tehniki ýa-da hyzmat goldawynyň gurluşyny dolandyrmak, innowasiýa guramaçylyk mehanizmlerini girizmek, hyzmaty gowulandyrmak we işewürligi organiki taýdan ösdürmek ýörelgelerine täzeden garamak üçin meşhur boldy. Programmanyň netijeliligi iş ýüzünde birnäçe gezek tassyklandy. Kömek stolunyň parametrlerine gözegçilik jemi bolýar, häzirki iş we haýyşlary yzarlamaga, düzgünleri we hasabatlary awtomatiki taýýarlamaga we çeşmeleri we çykdajylary sazlamaga mümkinçilik berýän ähli zerur gurallar peýda bolýar.

USU Programma üpjünçiligi ulgamy (usu.kz) uzak wagtdan bäri ýokary hilli tehniki goldaw meselelerini çözýär, bu bolsa Kömek stolunyň çäklerini takyk kesgitlemäge, çalt subut edýän iň täsirli programmany çykarmaga mümkinçilik berýär. gymmaty. Programma bilen ýaňy tanyşýan bolsaňyz, dostlukly we içgin interfeýsiňize baha bermegiňizi maslahat berýäris. Bu ýerde artykmaç zat ýok. Döredijiler köplenç taslamanyň ýerine ýetirilişi bilen wizual özüne çekijiliginiň arasynda deňagramlylygy saklap bilmeýärler. Bir emläk beýlekisini agdyklyk edýär. Kömek stolunyň registrlerinde häzirki amallar we müşderiler barada jikme-jik maglumat bar. Ulanyjylar gutaran sargytlary görmek, arhiw resminamalaryna, hasabatlara ýüz tutmak we müşderiler bilen özara gatnaşyk derejesini öwrenmek üçin programma arhiwini ýokarlandyrmakda kynçylyk çekmeýärler. Iş akymlary programma tarapyndan göni wagtda görkezilýär. Bu problemalara jogap bermegi, maddy gaznanyň we zähmet serişdeleriniň ýagdaýyna gözegçilik etmegi, sargyt möhletine gözegçilik etmegi, käbir jikme-jiklikleri anyklamak üçin müşderiler bilen tiz habarlaşmagy aňsatlaşdyrýar.

Kömek stolunyň üsti bilen maglumat, grafiki faýllar, tekst, dolandyryş hasabatlary alyş-çalyş etmek, gurlan programma meýilnamasy arkaly işgärler tablisasyny yzarlamak aňsat. Sargyt saklanan bolsa, ulanyjylar gijä galmagyň sebäplerini kesgitlemekde kynçylyk çekmeýärler. Kömek stolunyň hyzmatlaryny mahabatlandyrmak, SMS poçta bilen mahabat bermek, müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak üçin programmany ulanmak mümkinçiligi hem aradan aýrylmaýar. Bu meseleler üçin aýratyn modul ýerine ýetirildi. Köp kompaniýalar CRM mümkinçiliklerini iň awtomatlaşdyryş taslamalarynyň talaplaryndan birine öwürýärler.

Häzirki wagtda “Kömek stoly” programmalary köp pudaklarda ulanylýar. Programmanyň iş gurşawy diňe IT ulgamy bilen çäklenmeýär. Programma üpjünçiligi, ilat, kiçi firmalar we aýry-aýry telekeçiler bilen gatnaşyklara gönükdirilen hökümet guramalary tarapyndan hem ulanylyp bilner. Awtomatlaşdyryş iň oňat çözgüt bolardy. Dolandyryşyň we guramanyň wezipelerini tertipleşdirmek, innowasiýa mehanizmlerini girizmek, gurluşyň we daşarky aragatnaşyklaryň işine gözegçilik etmek üçin has ýönekeý, has ýokary hilli we has ygtybarly usul ýok. Kömek stoly programmasy hyzmatyň we tehniki goldawyň iş taraplaryna gözegçilik edýär, amaly programmalaryň gidişine we möhletlerine gözegçilik edýär we dokumental goldaw berýär. Adaty amallara, şol sanda haýyşlary kabul etmek we sargyt goýmak üçin goşmaça wagt sarp etmegiň zerurlygy ýok, amallar doly awtomatlaşdyrylýar. Esasy meýilleşdiriji arkaly häzirki hereketleri we meýilleşdirilen wakalary yzarlamak has aňsat. Belli bir jaň goşmaça çeşmeler talap edýän bolsa, elektron kömekçi muny ýatladýar. Kömek stoly platformasy, ähli çäklendirmeler bolmazdan ähli ulanyjylar üçin amatlydyr. Kompýuter sowatlylygynyň derejesi diýen ýaly ähmiýetsiz.

Programma gözegçilik hilini güýçlendirmek we ownuk-uşak meselelere derrew jogap bermek üçin önümçilik proseslerini (gönüden-göni tehniki goldaw amallary) belli bir tapgyra bölýär. Müşderiler bilen göni aragatnaşyk gurmak, maglumat alyşmak we SMS ibermek üçin mümkinçilik indi açyk. Mundan başga-da, ulanyjylar grafiki we tekst faýllaryny, analitiki we maliýe hasabatlaryny çalt çalşyp bilerler.

Kömek stolunyň hünärmenleriniň öndürijiligi häzirki iş ýüküniň derejesini organiki taýdan sazlamaga we indiki işgärleriň wezipelerini kesgitlemäge mümkinçilik berýän ekranlarda aýdyň görkezilýär. Programmanyň kömegi bilen, her gün işleýän hünärmenleriň işine gözegçilik edilýär, bu bolsa doly işleýän işgärlere hünärleri ýokarlandyrmaga, guramanyň ileri tutulýan ugurlaryny, meselelerini kesgitlemäge kömek edýär. Duýduryş moduly deslapky gurnalan. Wakalaryň impulsyna barmagyňyzy saklamagyň iň aňsat usuly. Zerur bolsa, platformany ösen hyzmatlar we hyzmatlar bilen birleşdirmek meselesi sizi geň galdyrmalydyr. Bu maksatnama, düýbünden başga IT kompaniýalary, tehniki ýa-da hyzmat goldaw hyzmatlary, döwlet edaralary ýa-da şahslar üçin iň amatly çözgütdir.

Toolshli gurallar esasy wersiýa girizilenok. Käbir wariantlar tölegli. Degişli sanawy üns bilen öwrenmeli. Demo wersiýasy bilen dogry önümi saýlap başlaň. Synag doly mugt. Iki ýüz ýyl ozal Adam Smit ajaýyp açyş etdi: senagat önümçiligi iň ýönekeý we iň esasy amallara bölünmeli. Zähmet bölünişiginiň öndürijiligiň ýokarlanmagyna kömek edýändigini, işçileriň bir meselä ünsi jemläp, has ökde hünärmen bolup, işlerini has gowy ýerine ýetirýändigini görkezdi. XIX we XX asyryň dowamynda adamlar Adam Smitiň zähmet bölünişigi ýörelgesine esaslanýan kompaniýalary guradylar, ösdürdiler we dolandyrdylar. Şeýle-de bolsa, häzirki zaman dünýäsinde haýsydyr bir kompaniýa - köçe dükanyndan Microsoft ýa-da Coca-Cola ýaly transmilli ägirtlere ýakyndan göz aýlamak ýeterlikdir. Kompaniýalaryň işiniň, belli bir maksada ýetmäge gönükdirilen hereketleriň we kararlaryň yzygiderliligi bolup durýan köp sanly gaýtalanýan iş proseslerinden ybaratdygy tapylar. Müşderileriň sargytlaryny kabul etmek, müşderä harytlary eltmek, işgärlere aýlyk tölemek - bularyň hemmesi kömekçi programma zerur bolan iş amallary.