Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 31
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

kömek stoly üçin programma

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
kömek stoly üçin programma
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk
Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union


Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň exists

Kömek stoly üçin programma sargyt ediň


Soňky ýyllarda “Kömek stoly” programmasy tehniki ýa-da hyzmat goldawynyň gurluşyny dolandyrmak, innowasiýa guramaçylyk mehanizmlerini girizmek, hyzmaty gowulandyrmak we işewürligi organiki taýdan ösdürmek ýörelgelerine täzeden garamak üçin meşhur boldy. Programmanyň netijeliligi iş ýüzünde birnäçe gezek tassyklandy. Kömek stolunyň parametrlerine gözegçilik jemi bolýar, häzirki iş we haýyşlary yzarlamaga, düzgünleri we hasabatlary awtomatiki taýýarlamaga we çeşmeleri we çykdajylary sazlamaga mümkinçilik berýän ähli zerur gurallar peýda bolýar.

USU Programma üpjünçiligi ulgamy (usu.kz) uzak wagtdan bäri ýokary hilli tehniki goldaw meselelerini çözýär, bu bolsa Kömek stolunyň çäklerini takyk kesgitlemäge, çalt subut edýän iň täsirli programmany çykarmaga mümkinçilik berýär. gymmaty. Programma bilen ýaňy tanyşýan bolsaňyz, dostlukly we içgin interfeýsiňize baha bermegiňizi maslahat berýäris. Bu ýerde artykmaç zat ýok. Döredijiler köplenç taslamanyň ýerine ýetirilişi bilen wizual özüne çekijiliginiň arasynda deňagramlylygy saklap bilmeýärler. Bir emläk beýlekisini agdyklyk edýär. Kömek stolunyň registrlerinde häzirki amallar we müşderiler barada jikme-jik maglumat bar. Ulanyjylar gutaran sargytlary görmek, arhiw resminamalaryna, hasabatlara ýüz tutmak we müşderiler bilen özara gatnaşyk derejesini öwrenmek üçin programma arhiwini ýokarlandyrmakda kynçylyk çekmeýärler. Iş akymlary programma tarapyndan göni wagtda görkezilýär. Bu problemalara jogap bermegi, maddy gaznanyň we zähmet serişdeleriniň ýagdaýyna gözegçilik etmegi, sargyt möhletine gözegçilik etmegi, käbir jikme-jiklikleri anyklamak üçin müşderiler bilen tiz habarlaşmagy aňsatlaşdyrýar.

Kömek stolunyň üsti bilen maglumat, grafiki faýllar, tekst, dolandyryş hasabatlary alyş-çalyş etmek, gurlan programma meýilnamasy arkaly işgärler tablisasyny yzarlamak aňsat. Sargyt saklanan bolsa, ulanyjylar gijä galmagyň sebäplerini kesgitlemekde kynçylyk çekmeýärler. Kömek stolunyň hyzmatlaryny mahabatlandyrmak, SMS poçta bilen mahabat bermek, müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak üçin programmany ulanmak mümkinçiligi hem aradan aýrylmaýar. Bu meseleler üçin aýratyn modul ýerine ýetirildi. Köp kompaniýalar CRM mümkinçiliklerini iň awtomatlaşdyryş taslamalarynyň talaplaryndan birine öwürýärler.

Häzirki wagtda “Kömek stoly” programmalary köp pudaklarda ulanylýar. Programmanyň iş gurşawy diňe IT ulgamy bilen çäklenmeýär. Programma üpjünçiligi, ilat, kiçi firmalar we aýry-aýry telekeçiler bilen gatnaşyklara gönükdirilen hökümet guramalary tarapyndan hem ulanylyp bilner. Awtomatlaşdyryş iň oňat çözgüt bolardy. Dolandyryşyň we guramanyň wezipelerini tertipleşdirmek, innowasiýa mehanizmlerini girizmek, gurluşyň we daşarky aragatnaşyklaryň işine gözegçilik etmek üçin has ýönekeý, has ýokary hilli we has ygtybarly usul ýok. Kömek stoly programmasy hyzmatyň we tehniki goldawyň iş taraplaryna gözegçilik edýär, amaly programmalaryň gidişine we möhletlerine gözegçilik edýär we dokumental goldaw berýär. Adaty amallara, şol sanda haýyşlary kabul etmek we sargyt goýmak üçin goşmaça wagt sarp etmegiň zerurlygy ýok, amallar doly awtomatlaşdyrylýar. Esasy meýilleşdiriji arkaly häzirki hereketleri we meýilleşdirilen wakalary yzarlamak has aňsat. Belli bir jaň goşmaça çeşmeler talap edýän bolsa, elektron kömekçi muny ýatladýar. Kömek stoly platformasy, ähli çäklendirmeler bolmazdan ähli ulanyjylar üçin amatlydyr. Kompýuter sowatlylygynyň derejesi diýen ýaly ähmiýetsiz.

Programma gözegçilik hilini güýçlendirmek we ownuk-uşak meselelere derrew jogap bermek üçin önümçilik proseslerini (gönüden-göni tehniki goldaw amallary) belli bir tapgyra bölýär. Müşderiler bilen göni aragatnaşyk gurmak, maglumat alyşmak we SMS ibermek üçin mümkinçilik indi açyk. Mundan başga-da, ulanyjylar grafiki we tekst faýllaryny, analitiki we maliýe hasabatlaryny çalt çalşyp bilerler.

Kömek stolunyň hünärmenleriniň öndürijiligi häzirki iş ýüküniň derejesini organiki taýdan sazlamaga we indiki işgärleriň wezipelerini kesgitlemäge mümkinçilik berýän ekranlarda aýdyň görkezilýär. Programmanyň kömegi bilen, her gün işleýän hünärmenleriň işine gözegçilik edilýär, bu bolsa doly işleýän işgärlere hünärleri ýokarlandyrmaga, guramanyň ileri tutulýan ugurlaryny, meselelerini kesgitlemäge kömek edýär. Duýduryş moduly deslapky gurnalan. Wakalaryň impulsyna barmagyňyzy saklamagyň iň aňsat usuly. Zerur bolsa, platformany ösen hyzmatlar we hyzmatlar bilen birleşdirmek meselesi sizi geň galdyrmalydyr. Bu maksatnama, düýbünden başga IT kompaniýalary, tehniki ýa-da hyzmat goldaw hyzmatlary, döwlet edaralary ýa-da şahslar üçin iň amatly çözgütdir.

Toolshli gurallar esasy wersiýa girizilenok. Käbir wariantlar tölegli. Degişli sanawy üns bilen öwrenmeli. Demo wersiýasy bilen dogry önümi saýlap başlaň. Synag doly mugt. Iki ýüz ýyl ozal Adam Smit ajaýyp açyş etdi: senagat önümçiligi iň ýönekeý we iň esasy amallara bölünmeli. Zähmet bölünişiginiň öndürijiligiň ýokarlanmagyna kömek edýändigini, işçileriň bir meselä ünsi jemläp, has ökde hünärmen bolup, işlerini has gowy ýerine ýetirýändigini görkezdi. XIX we XX asyryň dowamynda adamlar Adam Smitiň zähmet bölünişigi ýörelgesine esaslanýan kompaniýalary guradylar, ösdürdiler we dolandyrdylar. Şeýle-de bolsa, häzirki zaman dünýäsinde haýsydyr bir kompaniýa - köçe dükanyndan Microsoft ýa-da Coca-Cola ýaly transmilli ägirtlere ýakyndan göz aýlamak ýeterlikdir. Kompaniýalaryň işiniň, belli bir maksada ýetmäge gönükdirilen hereketleriň we kararlaryň yzygiderliligi bolup durýan köp sanly gaýtalanýan iş proseslerinden ybaratdygy tapylar. Müşderileriň sargytlaryny kabul etmek, müşderä harytlary eltmek, işgärlere aýlyk tölemek - bularyň hemmesi kömekçi programma zerur bolan iş amallary.