Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. kömek stolunyň hasaby
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 442
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

kömek stolunyň hasaby

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


kömek stolunyň hasaby
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Kömek stolunyň hasabyny sargyt ediň


Soňky ýyllarda “Kömek stolunyň” amaly hasaba alnyşy, IT kompaniýalaryna haýyşlar we ýüz tutmalar bilen has düýpli işlemäge, kömegi netijeli bermäge, hyzmaty gowulandyrmaga we ösdürmäge mümkinçilik berýän ýörite awtomatlaşdyrylan programma arkaly düzgünleşdirildi. Her bir taslama diňe buhgalteriýa bilen iş salyşmak, käbir ownuk meseleler bilen gyzyklanmazlyk, Kömek stoly prosesleriniň arasynda erkin geçmek, iň amatly çözgüdi derrew tapmak we işgärlere gereksiz wezipeleri ýüklemek üçin gurlanok.

USU Programma üpjünçiligi ulgamyndan (usu.kz) ösen kömek stoly tehnologiýalary pudaga düşünmek, iň soňky tendensiýalar we standartlar barada bilmek we iş ýüzünde hakykatdanam täsirli we öndürijilikli çykýan önümleri öndürmek üçin ýeterlik derejede öwrendi. Platformanyň maksady diňe amal amallary bilen çäklenmeýär. Şeýle hem aragatnaşyk meselelerine jogapkär, material gaznasynyň ýagdaýyna gözegçilik edýär, gurluşyň işgärler tablisasyny düzýär, hasabatlary we islendik düzgünleri awtomatiki taýýarlaýar. Kömek stolunyň registrlerinde haýyşlar we müşderiler barada esasy maglumatlar bar. Hasap maglumatlary ekranda görkezmek, beýleki ulanyjylar bilen maglumat alyşmak we hasabatlary we resminamalary ugratmak aňsat. Üçünji tarap programmalaryny ulanmagyň zerurlygy ýok. Şuny göz öňünde tutsaňyz, haýsydyr bir kynçylyk bar, işgärler bellenilen möhletleri ýerine ýetirmeýärler, näsazlygy düzetmek üçin zerur materiallar ýok bolsa, ulanyjylar bu barada ilkinji bolup bilerler. Gurlan habarnamanyň modulyny işjeňleşdirmek ýeterlikdir we dolandyryşyň impulsyna elleriňizi arkaýyn saklap bilersiňiz. Kömek stolunyň iş tertibi hakyky wagtda görkezilýär. Hasapçylyk maglumatlary dinamiki taýdan täzelenýär. Netijede, ulanyjylar ýyldyrym çaltlygy bilen haýyşlara jogap berip bilerler, düzedişler girizip bilerler, iň soňky analitiki hasabatlary öwrenip we dolandyryş kararlaryny alyp bilerler. Müşderi bilen aragatnaşyk meselesi hem Kömek stolunyň konfigurasiýasy arkaly üstünlikli ýapylýar. Hasap maglumatlary SMS habarlaşma modulynyň üsti bilen alyş-çalyş etmek, iň soňky iş netijelerini habar bermek, hasabat bermek, tabşyryk bermek, guramalaryň hyzmatlaryny mahabatlandyrmak has aňsat. Wagtyň geçmegi bilen Kömek stolunyň konfigurasiýalary ýönekeýje ornuny tutdy. Öňdebaryjy IT kompaniýalary tarapyndan amaly ýazgylary ýöretmegi tertipleşdirmek, ýalňyşlyklaryň we nädogrylyklaryň iň az ähtimallygyny ýok etmek we innowasiýa dolandyryş we gurama gurallaryny girizmek üçin işjeň ulanylýar. Gurluşlaryň parametrlerini optimizirlemek, işgärleri gündelik iş ýüklerinden boşatmak we adaty işlerde goşmaça wagt ýitirmezlik üçin awtomatlaşdyryş iň oňat çözgüt bolup görünýär. Taslama çalt depginde ösýär. Tölegli goşmaçalar bar. Degişli sanaw web sahypasynda ýerleşdirildi.

Kömek stoly platformasy hyzmatyň we tehniki goldawyň ýagdaýyna gözegçilik edýär, gelýän habarlara we haýyşlara, möhletlere jogap berýär we müşderiler bilen aragatnaşygy ýapýar. Zerur kataloglar we kataloglar elýeterli bolanda amaly ýazgylary ýöretmek has aňsatlaşýar. Sanly arhiwleri saklamak mümkin. Täze ýüz tutmagyň wagty ep-esli azaldyldy. Arza bermek prosesi doly awtomatlaşdyrylan. Işgärler, möhletleri we gurluş meýilnamalary bilen baglanyşykly hemme zat üçin gurlan meýilleşdirijä bil baglap bilersiňiz.

Kömek stolunyň konfigurasiýasy gündelik ulanylyşyň amatlylygyna ünsi çekdi. Şol bir wagtyň özünde, programma kompýuter sowatlylygy, başarnyk ýa-da tejribe derejesi boýunça aýratyn talaplary öňe sürmeýär.

Käbir meseleler üçin gyssagly goşmaça çeşmeler zerur bolsa, bu hasabat maglumatlary derrew ekranlarda görkezilýär. Ulanyjylar bu barada ilkinji bolup bilerler.

Hyzmat işi birnäçe tapgyry öz içine alýar, olaryň her biri emeli intellekt tarapyndan dolandyrylýar. Köpçülikleýin SMS ibermek arkaly müşderi bazasy bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berdi. Kömek stoly platformasy arkaly alnan haýyşlar barada maglumat alyşmak, birek-birege resminamalary, grafikalary, hasabatlary we başga bir topar maglumatlary ibermek has aňsat. Gurluşlaryň öndürijilik ölçegleri buhgalteriýa maglumatlary wizual görnüşde görkezilýär, bu ownuk problemalary çalt ýüze çykarmaga we nokat düzedişlerini girizmäge kömek edýär. Ulanyjylara guramanyň häzirki wakalary barada habar bermek degişli sanly modula berilýär.

Ösen hyzmatlar we hyzmatlar bilen integrasiýa ukybyna üns bermäň. Sanaw web sahypasynda çap edildi. Köp sanly IT kompaniýalary, aýry-aýry telekeçiler, hyzmat merkezleri we ilata hyzmat edýän döwlet guramalary bu maksatnama eýe boldular. Elementshli elementler esasy konfigurasiýada ýer tapmady. Käbir wariantlar aýratyn görkezilýär. Funksiýa aýratynlyklary bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris. Önümi has gowy tanamak, güýçli taraplaryny kesgitlemek we oňaýly taraplaryny üns bilen ölçemek üçin synagdan başlaň. Häzirki wagtda köp guramalar hödürlenýän harytlaryň we hyzmatlaryň hilini yzygiderli ýokarlandyrmak bilen birlikde çykdajylary azaltmak zerurlygyndan ybarat gyssagly mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Häzirki ykdysady ýagdaýda we kärhanalaryň arasynda bäsdeşligiň güýçlenmegi bilen çykdajylary ýa-da önümçiligiň bahasyny azaltmak zerurlygy has kyn meselä öwrüldi. Başga sözler bilen aýdylanda, amallary optimizirlemegiň ähmiýeti, telekeçileriň işewürlik proseslerini optimizirlemek meselesine az gatnaşýandygyny göz öňünde tutup, kärhanalaryň we guramalaryň netijeliligini ýokarlandyrmak zerurlygyndadyr. Kömek stolunyň hasabaty kömege gelýär.