Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 442
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

kömek stolunyň hasaby

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
kömek stolunyň hasaby
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk
Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union


Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň exists exists exists
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň exists exists exists
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň exists exists exists
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň exists exists exists
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň exists exists
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň exists exists
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň exists exists
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň exists exists
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň exists

Kömek stolunyň hasabyny sargyt ediň


Soňky ýyllarda “Kömek stolunyň” amaly hasaba alnyşy, IT kompaniýalaryna haýyşlar we ýüz tutmalar bilen has düýpli işlemäge, kömegi netijeli bermäge, hyzmaty gowulandyrmaga we ösdürmäge mümkinçilik berýän ýörite awtomatlaşdyrylan programma arkaly düzgünleşdirildi. Her bir taslama diňe buhgalteriýa bilen iş salyşmak, käbir ownuk meseleler bilen gyzyklanmazlyk, Kömek stoly prosesleriniň arasynda erkin geçmek, iň amatly çözgüdi derrew tapmak we işgärlere gereksiz wezipeleri ýüklemek üçin gurlanok.

USU Programma üpjünçiligi ulgamyndan (usu.kz) ösen kömek stoly tehnologiýalary pudaga düşünmek, iň soňky tendensiýalar we standartlar barada bilmek we iş ýüzünde hakykatdanam täsirli we öndürijilikli çykýan önümleri öndürmek üçin ýeterlik derejede öwrendi. Platformanyň maksady diňe amal amallary bilen çäklenmeýär. Şeýle hem aragatnaşyk meselelerine jogapkär, material gaznasynyň ýagdaýyna gözegçilik edýär, gurluşyň işgärler tablisasyny düzýär, hasabatlary we islendik düzgünleri awtomatiki taýýarlaýar. Kömek stolunyň registrlerinde haýyşlar we müşderiler barada esasy maglumatlar bar. Hasap maglumatlary ekranda görkezmek, beýleki ulanyjylar bilen maglumat alyşmak we hasabatlary we resminamalary ugratmak aňsat. Üçünji tarap programmalaryny ulanmagyň zerurlygy ýok. Şuny göz öňünde tutsaňyz, haýsydyr bir kynçylyk bar, işgärler bellenilen möhletleri ýerine ýetirmeýärler, näsazlygy düzetmek üçin zerur materiallar ýok bolsa, ulanyjylar bu barada ilkinji bolup bilerler. Gurlan habarnamanyň modulyny işjeňleşdirmek ýeterlikdir we dolandyryşyň impulsyna elleriňizi arkaýyn saklap bilersiňiz. Kömek stolunyň iş tertibi hakyky wagtda görkezilýär. Hasapçylyk maglumatlary dinamiki taýdan täzelenýär. Netijede, ulanyjylar ýyldyrym çaltlygy bilen haýyşlara jogap berip bilerler, düzedişler girizip bilerler, iň soňky analitiki hasabatlary öwrenip we dolandyryş kararlaryny alyp bilerler. Müşderi bilen aragatnaşyk meselesi hem Kömek stolunyň konfigurasiýasy arkaly üstünlikli ýapylýar. Hasap maglumatlary SMS habarlaşma modulynyň üsti bilen alyş-çalyş etmek, iň soňky iş netijelerini habar bermek, hasabat bermek, tabşyryk bermek, guramalaryň hyzmatlaryny mahabatlandyrmak has aňsat. Wagtyň geçmegi bilen Kömek stolunyň konfigurasiýalary ýönekeýje ornuny tutdy. Öňdebaryjy IT kompaniýalary tarapyndan amaly ýazgylary ýöretmegi tertipleşdirmek, ýalňyşlyklaryň we nädogrylyklaryň iň az ähtimallygyny ýok etmek we innowasiýa dolandyryş we gurama gurallaryny girizmek üçin işjeň ulanylýar. Gurluşlaryň parametrlerini optimizirlemek, işgärleri gündelik iş ýüklerinden boşatmak we adaty işlerde goşmaça wagt ýitirmezlik üçin awtomatlaşdyryş iň oňat çözgüt bolup görünýär. Taslama çalt depginde ösýär. Tölegli goşmaçalar bar. Degişli sanaw web sahypasynda ýerleşdirildi.

Kömek stoly platformasy hyzmatyň we tehniki goldawyň ýagdaýyna gözegçilik edýär, gelýän habarlara we haýyşlara, möhletlere jogap berýär we müşderiler bilen aragatnaşygy ýapýar. Zerur kataloglar we kataloglar elýeterli bolanda amaly ýazgylary ýöretmek has aňsatlaşýar. Sanly arhiwleri saklamak mümkin. Täze ýüz tutmagyň wagty ep-esli azaldyldy. Arza bermek prosesi doly awtomatlaşdyrylan. Işgärler, möhletleri we gurluş meýilnamalary bilen baglanyşykly hemme zat üçin gurlan meýilleşdirijä bil baglap bilersiňiz.

Kömek stolunyň konfigurasiýasy gündelik ulanylyşyň amatlylygyna ünsi çekdi. Şol bir wagtyň özünde, programma kompýuter sowatlylygy, başarnyk ýa-da tejribe derejesi boýunça aýratyn talaplary öňe sürmeýär.

Käbir meseleler üçin gyssagly goşmaça çeşmeler zerur bolsa, bu hasabat maglumatlary derrew ekranlarda görkezilýär. Ulanyjylar bu barada ilkinji bolup bilerler.

Hyzmat işi birnäçe tapgyry öz içine alýar, olaryň her biri emeli intellekt tarapyndan dolandyrylýar. Köpçülikleýin SMS ibermek arkaly müşderi bazasy bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berdi. Kömek stoly platformasy arkaly alnan haýyşlar barada maglumat alyşmak, birek-birege resminamalary, grafikalary, hasabatlary we başga bir topar maglumatlary ibermek has aňsat. Gurluşlaryň öndürijilik ölçegleri buhgalteriýa maglumatlary wizual görnüşde görkezilýär, bu ownuk problemalary çalt ýüze çykarmaga we nokat düzedişlerini girizmäge kömek edýär. Ulanyjylara guramanyň häzirki wakalary barada habar bermek degişli sanly modula berilýär.

Ösen hyzmatlar we hyzmatlar bilen integrasiýa ukybyna üns bermäň. Sanaw web sahypasynda çap edildi. Köp sanly IT kompaniýalary, aýry-aýry telekeçiler, hyzmat merkezleri we ilata hyzmat edýän döwlet guramalary bu maksatnama eýe boldular. Elementshli elementler esasy konfigurasiýada ýer tapmady. Käbir wariantlar aýratyn görkezilýär. Funksiýa aýratynlyklary bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris. Önümi has gowy tanamak, güýçli taraplaryny kesgitlemek we oňaýly taraplaryny üns bilen ölçemek üçin synagdan başlaň. Häzirki wagtda köp guramalar hödürlenýän harytlaryň we hyzmatlaryň hilini yzygiderli ýokarlandyrmak bilen birlikde çykdajylary azaltmak zerurlygyndan ybarat gyssagly mesele bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Häzirki ykdysady ýagdaýda we kärhanalaryň arasynda bäsdeşligiň güýçlenmegi bilen çykdajylary ýa-da önümçiligiň bahasyny azaltmak zerurlygy has kyn meselä öwrüldi. Başga sözler bilen aýdylanda, amallary optimizirlemegiň ähmiýeti, telekeçileriň işewürlik proseslerini optimizirlemek meselesine az gatnaşýandygyny göz öňünde tutup, kärhanalaryň we guramalaryň netijeliligini ýokarlandyrmak zerurlygyndadyr. Kömek stolunyň hasabaty kömege gelýär.