Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 22
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Kommunal hyzmatlar üçin maksatnama

Kommunal hyzmatlar üçin maksatnama

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Kärhanalar üçin programma sargyt ediň

  • order

Housingaşaýyş jaý we jemgyýetçilik hyzmatlarynyň ilat üçin ähmiýetine baha bermek kyn. Stockaşaýyş jaý gorunyň ýagdaýyna gözegçilik edýärler we hemmämiziň öwrenişen adamlarymyz üçin amatly durmuş atmosferasyny döredýärler. Eser görünmeýän bolsa, onuň netijeli we wagtynda ýerine ýetirilýändigini aňladýar diýen pikir bar. Şeýle-de bolsa, bu pudak ýazgylary ýöretmekde käbir kynçylyklary başdan geçirýär. Hakykat, ýaşaýyş jaý we jemgyýetçilik hyzmatlary köplenç köne usulda - kagyz ýüzünde ýa-da köne programmalary ulanmak bilen dolandyrylýar. Bu betbagt düşünişmezlik, şeýle guramalarda gözegçilik hilini has pes derejä çykarýar. Activityöne bu ugurda köp zat bu ýa-da eseriň ýerine ýetirilişiniň öz wagtynda bolmagyna baglydyr. Şeýle ýagdaýda gowy çykalga, ýaşaýyş jaý we jemgyýetçilik hyzmatlaryny dolandyrmak üçin guramada ýörite programma üpjünçiliginiň ornaşdyrylmagy bolar. Hususan-da, alhliumumy Hasap Ulgamy ýaly programma üpjünçiligi. Geliň, onuň mümkinçiliklerine biraz has jikme-jik seredeliň. Housingaşaýyş jaý we jemgyýetçilik hyzmatlaryny dolandyrmak mümkin boldugyça has netijeli bolar ýaly, birnäçe ýyl bäri häzirki zaman programma üpjünçiligini gurýarys. Ingaşaýyş we jemgyýetçilik hyzmatlary Bu maksatnama kärhananyň işini ähli ugurlarda awtomatlaşdyrýar, tertibi we gözegçiligi ýola goýýar. Näme üçin ösüşimiz takyk? Hemme zat gaty ýönekeý. Şu güne çenli dünýädäki köp sanly guramany awtomatlaşdyrdyk. USU, islendik kompaniýanyň zerurlyklaryna uýgunlaşmak, islendik prosesi ýönekeýleşdirmek üçin çemeleşme tapmak, şeýle hem belli bir döwürde kompaniýanyň ýagdaýy barada gysgaça maglumat bermek ukyby ýaly uly üstünliklere eýe. Mundan başga-da, ösüşimiz amatlylygy bilen tapawutlanýar we diňe şuňa meňzeş programma üpjünçiligi önümleri (buhgalterler we hünärmen maliýeleşdirijiler) bilen gowy tanyş bolan ösen ulanyjylara däl, eýsem adaty adamlara hem gönükdirilendir. Interfeýs olaryň haýsydyr birine düşnükli bolar. Islendik funksiýa ýa-da hasabat sözme-söz sekuntda tapylyp bilner. USU size islendik abonent bilen çalt we amatly iş hödürlär. Olaryň her biri üçin işiňizde zerur maglumatlary görkezip bilersiňiz. Peýdaly programma üpjün edilen islendik hyzmatlaryň ýazgylaryny saklap biler. Bu hem peýdaly, hem-de öý hyzmaty hyzmatlary bolup biler. Dolandyryş kompaniýasyny dolandyrmak, ýaşaýyş jaý we jemgyýetçilik hyzmatlaryny dolandyrmak üçin ulgamda bar bolan analitiki hasabatlary ulanmak arkaly amala aşyrylýar. Kärhanalary dolandyrmak az iş talap eder, sebäbi iň uly derňew birnäçe sekundyň içinde tamamlanar. Şeýle hem, islendik goşmaça hasabat taýýarlap ýa-da sargyt etmek üçin bir funksiýa goşup bileris. Jaý we jemgyýetçilik hyzmatlarynda hasaplaşyk töleglere we töleglere laýyklykda amala aşyrylýar. Bu ýagdaýda dolandyryş kompaniýasy üçin programma her bir abonent üçin balansy hasaplaýar (bergi ýa-da öňünden tölemek). Dolandyryş kompaniýalarynda buhgalter hasabaty, her aýyň başynda başlaýan köpçülikleýin tölegler we bir gezeklik tölegler, mysal üçin, ölçeg enjamlary bar bolsa amala aşyrylyp bilner. Ölçeg enjamlarynyň sany kompaniýanyň her bir müşderisi üçin islendik bolup biler. Ingaşaýyş we jemgyýetçilik hyzmatlary dürli nyrhlarda gözegçilik edilýär. Univershliumumy Hasap Ulgamy, käbir hyzmatlary (mysal üçin, elektrik) bermek üçin köp nyrhly we tapawutlandyrylan nyrhy goldaýar. Ösüşimiziň işleýşi barada has doly maglumat onuň demo görnüşinde tapylyp bilner. Internet portalymyzda göçürip alyp bilersiňiz. Web sahypasyndaky "Aragatnaşyklar" bölüminde kompaniýamyz baradaky maglumatlary ulanyp, özüňize amatly görnüşde biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.