Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 724
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Jemgyýetçilik hyzmatlaryny hasaplamak üçin maksatnama

Jemgyýetçilik hyzmatlaryny hasaplamak üçin maksatnama

На русском:

Jemgyýetçilik hyzmatlaryny hasaplamak üçin maksatnama

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Jemgyýetçilik hyzmatlaryny hasaplamak üçin programma sargyt ediň

  • order

Kärhanalar her aýda hyzmatlary üçin dogry zarýad almak meselesini çözýärler. Jemgyýetçilik tölegleri üçin jemi töleg köp komponentlere baglydyr. Amatly ýaşaýyş şertlerini döretmek üçin ilata hödürlenýän hyzmatlaryň toplumy ýaşaýyş jaýlaryny we ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrmaga gönükdirilen işleriň uzyn sanawyny we ýaşaýjylaryň her sekuntda sarp edýän çeşmeleriniň deň sanawyny öz içine alýar. Her hyzmat, her çeşmäniň ýaşaýyş şertlerine, sarp ediş nyrhlaryna we bellenen nyrhlaryna baglylykda töleg üçin öz görkezijileri we usullary bar. Bularyň hemmesi bilen, her bir öý eýesiniň kwartirada oturdylan enjamlaryň şahsy sanawy bar, bu hem kommunal tölegleri hasaplanda hem göz öňünde tutulmalydyr. Beýan edilen ýagdaýda kömek diňe "Univershliumumy Hasap Ulgamy" (USU) kompaniýasyndan "Utilities" programma üpjünçiligi we kommunal tölegleri hasaplamak üçin Kalkulýator tarapyndan üpjün edilip bilner. Kommunal tölegleri hasaplamak üçin kalkulýator, umumy ölçeg enjamynyň bardygyna, kwartiralarda ölçeg enjamlarynyň bardygyna, ýaşaýjylaryň eýeleýän meýdanynyň we näçe adamyň bardygyna baglylykda töleg üçin dürli görnüşleri hödürleýär. Razy, bu faktorlaryň hemmesini şol bir wagtyň özünde hatda ähli hünärmenler toparyny takyk göz öňünde tutmak mümkin däl diýen ýaly. Peýdaly hasaplaýjy kalkulýator bu işi özbaşdak ýerine ýetirer. Peýdaly hasaplary hasaplamak üçin kalkulýator iş kompýuterine ýüklenen maglumat ulgamy bilen işleýär. Programmany özbaşdak gurmak aňsat. Şol bir wagtyň özünde birnäçe hünärmen, iş ýerleriniň daşyndaky resmi maglumatlara girmegini çäklendirýän şahsy parollar bilen üpjün edilip bilner. Kalkulýatorda ýerli we uzakdan peýdaly tölegleri hasaplamak üçin işläp bilersiňiz. Ulanyjy üçin amatly interfeýs we maglumatlaryň wizual ýerleşişi hatda gaty ynamly ulanyjylara-da ýazgylary saklamaga mümkinçilik berýär. Programmanyň ähli mazmuny kärhananyň ýolbaşçylary üçin elýeterlidir. Peýdaly hasaplary hasaplamak üçin kalkulýator çeýe konfigurasiýa eýe we wagtyň geçmegi bilen ýüze çykýan täze meseleleri çözmek üçin goşmaça hyzmatlary gurmaga mümkinçilik berýär. Programmanyň esasyny düzýän maglumat ulgamy, maglumatlaryň ýygyndysy bolup, kärhana tabyn bolan sebitde ýaşaýan abonentler baradaky ähli maglumatlar: ady, ýaşaýyş jaýy, ýaşaýjylaryň sany, aragatnaşyklar, hyzmatlaryň sanawy, ölçeg enjamlarynyň sanawy we olaryň beýany. Residentialaşaýyş jaýynyň aýratynlyklary we umumy jaý enjamlarynyň sanawy hem görkezilýär, sebäbi peýdaly tölegleri hasaplamak üçin kalkulýator, köp şertlere bagly çeşme sarp etmegiň bahasyny hasaplanda ähli nuanslary göz öňünde tutmalydyr. Peýdaly hasaplaşyklary hasaplamak üçin kalkulýator, hasabat döwrüniň başynda birnäçe sekundyň içinde kärhananyň ähli abonentleri üçin awtomatiki hasaplamalary amala aşyrýar. Ölçeg gurallarynyň okalyşyna gireniňizde, programma täze we köne gymmatlyklary, sarp ediş nyrhlaryny we nyrhlaryň tapawudyny göz öňünde tutup derrew täzeden hasaplanar. Abonentiň bergisi bar bolsa, kommunal tölegleri hasaplamak üçin Kalkulýator, karza we çäklendirme möhletine proporsional jerime töleýär. Kalkulýatoryň hasaplamalary töleg belliklerinde formatlanýar we diňe indiki tölegi we / ýa-da karzy üzmeli adamlar üçin çap edilýär. Peýdaly hasaplary hasaplamak üçin kalkulýator islendik parametr barada derrew maglumat berýär we algylara garşy netijeli göreşýär.