Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 408
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Gözellik salonyny dolandyrmak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Gözellik salonyny dolandyrmak

На русском:

Gözellik salonyny dolandyrmak
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Gözellik salonyny dolandyrmagy sargyt ediň


Gözellik salonyny dolandyrmak, adam işjeňliginiň iň üýtgeşik proseslerinden biridir. Köp kompaniýalarda bolşy ýaly, işgärleriň guramasyna, dolandyrylyşyna, iş tertibine we okuwyna täsir edýän öz aýratynlyklary bar. Howpsuz gözellik salonyny dolandyrmak programmalary (esasanam internetden mugt göçürip almaga synanyşýan studiýa dolandyryş programmalary) köplenç şowsuzlyga sebäp bolýar we ýokary hilli tehniki goldawyň bolmazlygy ýygnalan we girizilen maglumatlaryň ýitmegine sebäp bolýar. Geljekde bu, işgärlere salonyň hiline gözegçilik etmek, şeýle hem dolandyryş, material we buhgalteriýa, gözellik salonynda işgärleri dolandyrmak we tälim bermek üçin wagtyň ýetmezçiligine sebäp bolýar we işjeňligi optimizirlemek üçin iň oňat çözgüt we gural. bu ýagdaýda siziň kompaniýaňyz gözellik salonyny dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylyşy bolar. Kompaniýaňyz ýokary hilli dolandyryş ulgamyny (esasanam işgärleri dolandyrmak we olaryň taýýarlygyna gözegçilik ulgamy) guramak isleýän bolsa, ony internetden mugt göçürip alyp bolmaýar. Bu meseläni çözmäge ukyply iň oňat programma üpjünçiligi önümi, gözellik salonynda material, buhgalteriýa, işgärler we dolandyryş buhgalteriýasyny awtomatlaşdyrmagy amala aşyrmaga we goşmaça, wagtynda we dowam etdirmäge kömek edýän USU-Soft gözellik salony dolandyryş programmasydyr. programmamyzy gurmak wagtynda alnan maglumatlary ulanyp, gözellik salonyna hil gözegçiligi. USU-Soft gözellik salonyny dolandyrmak programmasy gözellik pudagyndaky dürli kompaniýalar tarapyndan düzülip we üstünlikli ulanylyp bilner: gözellik salony, gözellik studiýasy, dyrnak salony, spa merkezi we solarium, massa sal salony we ş.m. USU-Soft gözellik salonyny dolandyrmak programmasy Gazagystanda we GDA-nyň beýleki ýurtlarynda özüni ýokary derejede görkezdi. USU-Soft dolandyryş programmasy bilen şuňa meňzeş programma üpjünçiliginiň önümleriniň arasyndaky uly tapawut, onuň ýönekeýligi we ulanylyş aňsatlygydyr. Funksiýa, salonyňyzyň işi bilen baglanyşykly ähli maglumatlary derňemäge mümkinçilik berýär.

Gözellik salony programmasy hökmünde USU-Soft, re directorissýor, dolandyryjy, gözellik salonynyň ussady we tälim alýan täze işgär üçin deň derejede amatly. Ulgam dolandyryşyny awtomatlaşdyrmak, bazaryň ýagdaýyny seljermäge, kompaniýanyň ösüş perspektiwalaryna baha bermäge mümkinçilik berýär. Dolandyryja muny etmäge kömek etmek üçin her dürli hasabat döredildi. Gözellik salonyny dolandyrmak programma üpjünçiligi, deňagramly dolandyryş kararlaryny kabul etmek üçin wizual maglumatlary berýänligi üçin (mysal üçin, içki ýerini çalyşmak, täze hyzmatlar hödürlemek, işgärleri taýýarlamak üçin gözellik salonynyň dolandyryjysynyň aýrylmaz kömekçisine öwrüler) we ş.m.) mümkin boldugyça gysga wagtda. Başgaça aýdylanda, gözellik salonyny awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak ulgamy, maglumatlary gaýtadan işlemegi we çykarmagy çaltlaşdyrmaga kömek edýär. Dolandyryş maksatnamasy, şeýle hem, işgärleriňiziň beýleki meseleleri çözmek üçin wagtyny boşadýan gözellik salonynyň işini seljermäge kömek edýär (bu endikleri mundan beýläk-de ulanmak we netijede bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak üçin täze iş görnüşini öwrenmek üçin) kompaniýaňyz). Gözellik salonyňyzda dükanyňyz bar bolsa, işiňizde peýdaly köp aýratynlyklary taparsyňyz. Köplenç ulanjak dolandyryş modulyňyz 'Satyş'. Bu modula gireniňizde maglumat gözleg penjiresini görersiňiz. Triesazgylar köp bolsa, işiňizi optimallaşdyrmak üçin gözleg ölçegleriňizi takyklap bilersiňiz. 'Satylan senesi' meýdançasy, belli bir seneden başlap ähli satuwlary görkezer. Munuň üçin boş meýdanyň sag burçundaky oky basyň. Peýda bolan penjirede bir ýyl, aý, senäni saýlap bilersiňiz ýa-da 'Şu gün' funksiýasyny ulanyp, häzirki senäni birbada belläp bilersiňiz. “Satyş senesi” meýdançasy ähli satuwlary belli bir senä görkezmäge mümkinçilik berýär. 'Müşderi' meýdany belli bir adamy gözlemegi üpjün edýär. Belli bir müşderini saýlamak üçin meýdanyň sag burçundaky üç nokat bilen nyşana basmaly. Ondan soň dolandyryş ulgamy müşderi maglumatlar bazasynyň sanawyny awtomatiki açýar. Gerekli müşderini saýlanyňyzdan soň, 'Saýlamak' düwmesine basyň. Ondan soň dolandyryş programmasy awtomatiki usulda öňki gözleg penjiresine gaýdyp gelýär. Satyş eden işgär 'Satyş' meýdançasynda görkezilýär. Bu işgär maglumatlar bazasyndaky işgärleriň sanawyndan saýlanyp bilner. “Bellige alnan” meýdan, programma üpjünçiliginde satuwy bellige alan işgärler gözlemek üçin ulanylýar.

Hyzmatlary hödürleýän islendik işde iň möhüm zat näme? Köpler dolandyryşa ynamly çemeleşmegiň, bazardaky bäsdeşlikdäki üstünlikleriň, müşderileri özüne çekmegiň ukybynyň bardygyny aýdarlar. Şübhesiz, möhüm rol oýnaýar. Emma, iň esasy zat, müşderiler we gowy hünärmenler. Bular iki komponent, onsuz gözellik salonynyň üstünlikli bolmagy mümkin däl. Mahabatyň dürli usullaryny, bonus ulgamlaryny, arzanladyşlary we mahabat usullaryny ulanyp, mümkin boldugyça köp müşderini özüne çekmeli. Gözellik salonyny dolandyrmak programmamyz size bu meselede kömek eder, sebäbi täsirli işleýär. Dolandyryş ulgamy köp sanly hasabat döredýär. Mahabatyň biderek harçlamazlygy we işiňiziň zerurlygyna gönükdirilmegi üçin mahabatyň näme işleýändigini we müşderileri özüne çekýändigini we nämäniň ýokdugyny görersiňiz. Customersa-da müşderileriň gözellik salonyndan çykmagynyň esasy sebäplerini görkezýän hasabat bar. Munuň näme üçin bolup geçýändigine düşünersiňiz we geljekde onuň öňüni almak üçin elinden gelenini edersiňiz. Diňe müşderileri özüne çekmek bilen çäklenmän, köne müşderileri hem saklamak möhümdir. VIP myhmanlara öwrülseler, ygtybarly serişde çeşmesine öwrülýärler we iň durnukly girdeji getirýärler. Şeýle müşderileri yzygiderli myhman bolmagyňyzy dowam etdirmek möhümdir.