Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 337
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

gözellik salonyny hasaba almak

gözellik salonyny hasaba almak

На русском:

gözellik salonyny hasaba almak

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Gözellik salonynyň hasabyny sargyt ediň

  • order

Gözellik salonyny hasaba almak gaty agyr iş we şunuň ýaly işiň beýleki ugurlarynda zerur däl köp sanly ýöriteleşdirilen amallardan ybarat. Käwagt kompaniýanyň müdiriniň, mümkin boldugyça çykdajylary azaltmak isleýän pes hilli buhgalteriýa we gözellik salonyna hyzmat programmalaryna ileri tutmagy mümkin. Netijede, iş alyp barmakda köp mukdarda maglumatlary gaýtadan işlemek we derňemek, şeýle hem dolandyryş, material we buhgalteriýa ýazgylary, müşderileriň gatnaşmagy salonynda statistika ýöretmek, hünärmenleriň işini dolandyrmak üçin wagtyň ýoklugy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. , bonuslar we arzanladyşlar we beýleki köp sanly çylşyrymly we giň ulgamyna gözegçilik. Bu ýagdaýda bu kärhananyň önümçilik işini optimallaşdyrmak üçin iň oňat gural, gözellik salony üçin USU-Soft buhgalteriýa programmasynyň girizilmegi. Gözellik salony biznesi üçin iň oňat programma hasaplanýar we material hasaby, şeýle hem gözellik salonyňyzdaky işgärler we dolandyryş buhgalteriýasyny çalt awtomatlaşdyryp biler. USU-Soft gözellik salonynyň buhgalteriýa programma üpjünçiligi, buhgalteriýa programmasynyň mümkinçilikleri bilen döredilen ygtybarly maglumatlara esaslanyp ýazgylary wagtynda saklamaga kömek edýär. Gözellik salonynyň “USU-Soft” buhgalteriýa we iş dolandyryşy ulgamy, islendik iş ugrundaky kärhanalaryň zerurlyklaryny ajaýyp düzýär: gözellik salonlary, gözellik studiýalary, dyrnak salonlary, kurort merkezleri, aşhana salonlary, tatu studiýalary, massa sal salonlary, we başgalar. “USU-Soft” gözellik salonyny hasaba almak we hyzmat etmek ulgamy hökmünde Gazagystan Respublikasynyň we GDA-nyň beýleki ýurtlarynyň bazarynda özüni oňaýly ýagdaýda görkezdi. “USU-Soft” buhgalteriýa programmasy ýönekeýligi we işleýiş amatlylygy, şeýle hem gözellik salonyňyzyň netijeleri baradaky maglumatlary islän wagtyňyz ulgamlaşdyrmak we seljermek ukyby bilen tapawutlanýar. USU-Softumşak gözellik salonyna hyzmat etmek we buhgalteriýa programmasy, direktor, dolandyryjy ýa-da gözellik salonynyň ussady, şeýle hem täze işgäri ýaly ulanmak aňsat. USU-Soft buhgalteriýa programmasyny gurmagyň örän möhüm netijesi, indi ähli analitiklere gözegçilik edip, yzygiderli gözegçilik edilmeli kompaniýany kämilleşdirmegiň ugruny bilmekdir.

Dürli hasabatlar gözellik salonynyň işine gözegçilik etmäge kömek edýär. Hasapçylyk programmasy, möhüm dolandyryş kararlaryny almaga mümkinçilik berýän gözellik salonynyň ýolbaşçysyna bahasyna ýetip bolmajak kömek berýär. Awtomatlaşdyryş we gözellik salonlarynyň işini hasaba almagyň buhgalteriýa programmasy, maglumatlary girizmek we çykarmak işini çaltlaşdyrmak bilen size möhüm kömek berýär. Iş dolandyryşy maksatnamasy, gözellik merkezine işgärlere wagtlaryny gereksiz gündelik işlerden boşatmaga mümkinçilik berjek gözellik studiýasynyň işleriniň derňewini gurmaga mümkinçilik berýär. Gözellik salonlaryny (gözellik studiýasy, spa, spa merkezi, solarium, tatu studiýasy we ş.m.) dolandyrmak üçin programma hökmünde USU-Soft-yň aýratynlyklary we peýdalary barada jikme-jik durup geçeliň. Gözellik salonyňyzda dükan bar bolsa, onda gözellik salonlary üçin buhgalter programmasynda önümler bilen işlemegiň usullaryny halajakdygyňyzy anyk bilýärsiňiz. Her kategoriýa we harytlaryň kiçi kategoriýasy üçin tablisanyň statistikasyny, şeýle hem diagramma arkaly her kategoriýa satuwdan gelýän girdejiniň umumy mukdaryny wizuallaşdyryp bilersiňiz. Maglumat, ölçeg birlikleri bilen satylan zatlaryň sanyny we satuwyň umumy mukdaryny öz içine alýar. Her önüm toparynyň aşagynda netijeleri kategoriýa we kiçi kategoriýa boýunça aýratyn görüp bilersiňiz, tablisa hasabatynyň “ýerzemininde” tutuş döwür üçin umumy bahalar bar. Beýlekiler ýaly, bu hasabat logotipiňiz we görkezilen ähli salgylanmalar bilen döredilýär. Hasabatyň çep tarapyndaky nawigasiýa meýdanynda, statistika awtomatiki geçmek üçin belli bir kategoriýany ýa-da kiçi kategoriýany saýlap bilersiňiz. Hasabaty häzirki zaman elektron formatlarynyň birinde aňsatlyk bilen eksport edip bilersiňiz, mysal üçin maglumatlary poçta arkaly dolandyryşa ibermek. Munuň üçin 'Eksport' buýrugyny ulanyp bilersiňiz. Islendik hasabaty çap etmek mümkinçiligiňiz bar. Munuň üçin 'Çap etmek' buýrugyna basyň, printeri saýlaň we göçürmeleriň sanyny ýa-da çap etmek üçin beýleki sazlamalary görkeziň.

Islendik işiň iň möhümi adamlar, ýagny bir hyzmat almaga we onuň üçin pul tölemäge gelýän müşderilerdir. Olar bolmasa işiňiz ýykylar. Adamlar siziň barlygyňyzyň esasyny düzýärler. Şonuň üçin müşderileriň sizi saýlamagy üçin mümkin bolan ähli zady etmeli. Muny nädip gazanyp bilersiňiz? Müşderi bilen gatnaşygyňyzda we hyzmat tizliginde hyzmatda iň oňat bolmaly. Işiňiziň işini optimizirlemäge mümkinçilik berýän häzirki zaman tehnologiýalary we täze buhgalteriýa programmalary bolmazdan gazanyp bolmaz. Programma üpjünçiligimiziň kömegi bilen haýal iş, işgärleriň ýalňyşlyklary we müşderileriň nägileligini ýatdan çykaryp bilersiňiz! Siziň etmeli zadyňyz, möhüm ädim ätmek (ulgamymyzy satyn almak) we işiňizi indiki derejä çykarmak. Bu meseläni ýerine ýetirip bilmejekdigiňizden gorkýan bolsaňyz, kompaniýamyzyň ajaýyp tehniki goldaw berýändigini kepillendirip bileris. Programmany nähili ulanmalydygyny doly öwrenýänçäňiz, biz sizi terk etmeýäris! Goldaw toparymyz elmydama aragatnaşykda. Çözüp bilmedik hiç hili mesele ýok, sebäbi işgärlerimiz ajaýyp hünärmenler.