Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 253
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Tikin hasaby programmasy

Tikin hasaby programmasy

На русском:

Tikin hasaby programmasy

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Tikin hasaby programmasyny sargyt ediň

  • order

Tikin hasaby programma üpjünçiligi, dizaýn we tikinçilik pudagy üçin ýokary derejeli hünärmenlerimiz tarapyndan döredilen iň täze programma üpjünçiligi. Bu pudagyň ähli ülňülerine we mümkin bolan zerurlyklaryna esaslanyp programmany döredýärler. Zerur häsiýetlere we amatlylyga eýe bolmak bilen, eşik tikmegi hasaba almak üçin beýleki programmalaryň arasynda jedelsiz liderdir.

Egin-eşik döretmek, köp ownuk, ýöne örän möhüm elementlerden we ädimlerden ybarat çylşyrymly tehnologiki prosesdir. Garaşylmadyk görnüşde peýda bolýança, olar hakda hiç zat aýtmarsyňyz. Bu inçelikleri göz öňünde tutmaly. Aýdylyşy ýaly üýtgeşik, ýöne eşik öndürmek, sargyt kabul edilende müşderiniň ateliniň wekili bilen aragatnaşykdan başlaýar. Biziň hödürleýän programmamyz, tikin ussahanasynyň müşderileri bilen takyk işlemäge uly üns berýär. Tikinçiligi hasaba almak üçin programmalar, müşderileriň çäksiz sanyny göz öňünde tutýar. Müşderi, buhgalteriýa programmasyny ulanyp, atelier dolandyryjysy bilen habarlaşanda, ateliniň wekili guramanyň öndürýän eşikleriniň ähli görnüşini we dürlüligini görkezip biler. USU programmasynda ammar bukjasy bar, onda atelýeriň doly görnüşi bolan eşikleriň we dürli dizaýnlaryň çäksiz suratlaryny ýerleşdirip bilersiňiz. Müşderiler olara we öndürilen önümlere şeýle çemeleşmä ýokary baha bererler.

Müşderiler dürli, uzyn we gysga, inçe we ýagly, birmeňzeş eşik modeli ululygyna baglylykda dürli mukdarda material talap eder. Tikin buhgalteriýa programmasy, müşderiden alnan ähli zerur ölçegleri hasaba alýar we hasaba alýar. Tikinçilik bilen meşgullanýan kärhananyň islendik işgäri, işi üçin bu ölçegleri aňsatlyk bilen tapyp biler. Bularyň hemmesi maglumatlar bazasynda bolar we gaýtalanýan hasaplamalaryň öňüni alar. Müşderiniň saýlan islendik eşik modeli, myhmanyň iň halanýan materialyndan ýasalyp bilner. Ordinaryygy-ýygydan, adaty tikinçilik zawodlarynda ýa-da tikin ussahanasynda, buýruk kabul edilende, administrator ammarda matanyň barlygy baradaky soraga geçýär. Tikin hasaby programmamyz bilen, beýle ýagdaý düýbünden mümkin däl, sebäbi USU programmasy ammarda matalaryň, düwmeleriň we dürli esbaplaryň bardygyny doly hasaba alýar, harytlaryň ýakyn wagtda gutarjakdygy barada öňünden habar berýär. . Tikin hasaby meselesi sebäpli, mundan beýläk aladalanmak hökman däl, bu buýrugy derrew durmuşa geçirmek ýaly has möhüm zatlary etmäge mümkinçilik berýär.

Müşderi bellige alnan pursatynda onuň telefon belgisi programma girizilýär. Programmanyň ses habarnamasy bar. Geň galmaň, ýöne programma zerur maglumatlary ses bilen müşderä iberer. Oňa elmydama dürli arzanladyşlar, mahabat çäreleri barada habar berip bilersiňiz, şeýle hem dürli baýramçylyklar, şol sanda doglan güni bilen gutlap bilersiňiz. Bu hili bildirişler sizi kanagatlandyrmasa, tikin hasaby programmasy diňe Viber-e tekst, e-poçta ýa-da habar iberip biler.

Ammardan dogry materiallary we esbaplary tapmak, ştrih koduny ulanmagy aňsatlaşdyrýar. 'Univershliumumy hasapçylyk ulgamy' programmasy ştrih-kod okamak, ýazgylary çap etmek funksiýasyna eýedir, bu bolsa buhgalteriýa we ammarda haryt gözlemek işini ýeňilleşdirýär.

“Atelier” -iň ajaýyp işlemegine we sargytlaryňyzyň köpdügine umyt edýäris. Emma gözleýän müşderiňizi bir üýşmeleňde tapmak hemişe kyn däl. USU arhiwdäki zerur kriteriýalara laýyklykda sargytlary gözlemek funksiýasyna eýedir, mysal üçin: senesi, müşderiniň ady, buýrugy kabul eden işgäriň ady.

Dürli adamlaryň dürli gatnaşyklary bar. Elbetde, müşderiňiz bilen müşderileriň arasynda gatnaşyk bar. Müşderi maglumatlar bazasy dürli kriteriýalara görä toparlara bölünip bilner, mysal üçin, VIP müşderileriň maglumat bazasyny döretmek we käbir müşderiler kynçylyk çekýär, bu hem biziň bilen täzeden habarlaşanyňyzda özüňizi nädip we kim bilen alyp barmalydygyňyzy bilmek üçin belläp bolar. esasanam sypaýy ýa-da seresaplylyk bilen.

Sargyt kabul edilende, müşderiniň köplenç tikin üçin aýratyn talaplary bolýar. Bu talaplar programmanyň ýörite ugruna girizildi. Bilşiňiz ýaly, müşderiler bilen işlemek hemişe ýakymly däl, şonuň üçin geljekde bu ýörite talaplaryň hemmesi kwitansiýada çap ediler we müşderi indi öňe sürülýän talaplara garşy çykyp bilmez. Görşüňiz ýaly, tikin hasaby programmasy şeýle nuanslara taýyn.

Tikinçiligiň iň ýokary nokady, müşderiniň hyzmatlaryňyz üçin tölegi. USU programmasy awtomatiki usulda töleg kwitansiýasyny döredýär. Specialörite tikin talaplary, sarp edilen materiallar, öňünden tölegler we galyndylar bu ýerde görkeziler.

Web sahypasynyň aşagynda tikin hasaby programma üpjünçiliginiň synag wersiýasyny göçürip alyp boljak göni baglanyşyk tapyp bilersiňiz. Demo wersiýasy esasy programmada görkezilen ähli funksiýalary öz içine almaýar. Twentyigrimi bir günüň içinde bu programmanyň eşik tikilmegine gözegçilik etmegi aňsatlaşdyrjakdygyny duýup bilersiňiz. Specialörite talaplaryňyz bar bolsa, elmydama tehniki goldaw bilen habarlaşyp, USU programmasyndaky käbir funksiýalary gowulaşdyryp bilersiňiz. Softumşak uniwersal hasapçylyk ulgamy - köp dürli funksional çeşmeleri öz içine alýar!