Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Dokumalary ulanmak üçin hasap
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 903
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Dokumalary ulanmak üçin hasap

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Dokumalary ulanmak üçin hasap

На русском:

Dokumalary ulanmak üçin hasap
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Dokumalaryň ulanylyşyny hasaba almagy buýruň


Dokma hasaby, islendik daşary ýurt dilinde dokuma goşýan halkara synp spesifikasiýasydyr. Ateliýadaky iş garnituralary we dokumalary üpjün etmek we ulanmak bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Senagatda, olary satyn almak zerur bolanda programmalary hasaplamagy talap edýär. Dolandyryş, armaturalaryň görnüşini hasaba almak bilen, ulgam goldaw hyzmatlaryny ulanmagyň möhümdigini göz öňünde tutýar. Kämilleşdirilen buhgalter gurluşy dokumalaryň ulanylyşyna ep-esli gözegçilik edýär. Hyzmatlary hödürlemekde dolandyryş dokumanyň önümçiliginde ulanylmagyny, önüm öndürmek üçin çykdajylary birleşdirip, üstünlikli iş gününi guraýar. Dokumalaryň ulanylyşyny hasaba almak, elýeterli, düşnükli, çylşyrymly programma üpjünçiligi bilen delillendirilýär, bu zerur iş derejesinde we hyzmatda ýokary hilli işlemäge mümkinçilik berýär. Her sargyt üçin sarp edilýän materiallaryň içerki hasaplamasy bar; tikin üçin haýsy garnituralaryň zerurdygyny görkezýär. USU dokumalary dolandyrmakda we sarp edilýän zatlary ulanmakda zerur güýçlere eýe. Egin-eşik pudagynda maglumatlaryň ulanylyşyny hasaba almak, ulanylyşyny deňeşdirmek bilen, materiallaryň girdejisini tygşytlaýarys. Dokumanyň bahasyna we ulanylyşyna gözegçilik etmek önümçilikde aýratyn möhümdir. Programma, işleriňizi indiki derejä çykarmak üçin ýerine ýetirilişine gözegçilik edip, zerur tertipde hyzmatlary ýerine ýetirýär. Dokumanyň ammar hasaba alnyşy, kesgitlenen resminamalara laýyklykda matalaryň kabul edilmegini we sarp edilmegini awtomatlaşdyrýar.

Ammar önümleriniň tutuş sanawy, ähli önüm satuwynyň resminamalaryny aç-açan emele getirýän nomenklatura girýär. Goodshli aýratynlyklary, ululygy, mukdary, şekili, aýratyn belgisi ýaly harytlaryň giriş sazlamalary bar. Atelýeriň islendik bölüminde ammarlar, dokumanyň galyndylary, esbaplar we taýýar önümler baradaky hasabatlary görüp bilersiňiz. Häzirki wagtda harytlaryň elýeterliligini, ýakyn wagtda ulanylmagyny emele getirip bilersiňiz. Ulanylýan dokuma üçin aýratyn hasabat döredilýär. Önümçilik bahasyna esaslanyp, sargyt hasabaty döredilýär. Hasabat öz içine alýar: sargyt belgisi, önümiň ady, reňki, ululygy, bahasy we mukdary. Dokumanyň ulanylyşyny hasaba almak, ulanylýan materiallaryň hasaba alynmagy we dürli görnüşli hasabatlaryň emele gelmegi. Durmuşa geçirmek we girizmek bilen dolandyryş ulgamy işlemek has aňsat we amatly boldy. Programmanyň hemme zady awtomatiki hasaplaýandygyny we önümçilikdäki ýalňyşlyklary ýüze çykarýandygyny bellemelidiris. Programma girmek işgärleriň möhüm resminamalary özbaşdak pozmagyna ýa-da düzedilmegine päsgel berýär. Otelde hasaplaşyk tikin we ulanylýan dokumalar arkaly amala aşyrylýar. Işi tamamlamak üçin her bir işgär ulgamdan peýdalanyp hasaplanýan aýlyk alýar. Önümi taýýarlamak üçin material ammardan ýazylýar. Iş wagtynda, işleriň yzygiderliligini el bilen girizmek hökman däl we zerur dokumalar, ulgamyň özi hemme zady tertipleşdirýär. Käbir ýagdaýlarda matalary ýa-da tikinleri düzedip bilersiňiz. Müşderiniň önümçilik döwründe sargydy, taýýar önümleriň ammaryna iberilende, resminamalara laýyklykda ateliýada hasaba alynýar. Işgär ammarda we ateliýada galan harytlara ýolbaşçylyk edýär. Her bir programma üçin hyzmatyň bahasy hasaplanýar. Bu amallaryň hemmesi bir maglumat bazasynda awtomatlaşdyrylan.

Aşakda USU aýratynlyklarynyň gysga sanawy. Mümkinçilikleriň sanawy, işlenip düzülen programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasyna baglylykda üýtgäp biler.

Dokumanyň ulanylyşy dolandyryş ulgamy bilen awtomatiki hasaba alynýar;

Edilen işleri göz öňünde tutup, işgärleriň aýlyk haklaryny düzmek;

Armatur önümçiliginiň üpjünçiligi, mukdary, senesi, ady, üpjün edijisi ýaly paýnamalaryň maglumatlary bilen ýazylýar;

Nomenklatura material goşanymyzda, doly düşündiriş berýäris, şeýlelik bilen islendik parametr boýunça önümi çalt gözleýäris;

Hyzmatlaryň, hasap-fakturalaryň, çekleriň, şertnamalaryň satuw bellikleri ulgam tarapyndan awtomatiki usulda döredilýär, ozal ähli kadalar üçin maglumatlar doldurylýar;

Önüm baradaky hasabatlarda, zatlaryň saklanandygyny ýa-da kemçilikli armaturlaryň bardygyny, bu önümleriň programma arkaly awtomatlaşdyrylyp bilinjekdigini ýa-da öçürilip bilinjekdigini görkezýär;

USU Programma üpjünçiligi, elementleriň balansy barada hasabatlaryň döremegidir;

Işgärleriň gutarýan garnituralary barada öz wagtynda habar bermegi, eger işgäri ýerinde däl bolsa, habarnamany SMS - habar gelýär;

USU müşderilere SMS - bildiriş, sesli poçta, e-poçta ýaly häzirki zaman habarnamalary bar;

Armaturlaryň seljermesi has ileri tutulýan we iň köp satylan, has az halanýan we iň az satylýan zatlardan düzülýär;

USU meýilleşdirilen, üstünlige durnukly ösüş we netijeli dolandyryş gözegçiligi;

Hyzmatyň ýerine ýetirilişinde arzanladyş barlygy, takyk hasaplamagyň taýýar resminamalaryny awtomatlaşdyrýar;

Performederine ýetirilen işiň mukdaryna we hiline baglylykda iň gowy işgäri paýlaýar;

Programma, ýokary öndürijiligi üpjün edip, her günüň hereketini habar berýär;

Maglumatlar bazasy, ateliniň barlygynyň ähli döwrüniň müşderilerini saklaýar;

Ulgam geçmişi we şu gün üçin zerur maglumatlary işlemegi, döretmegi, saklamagy, gaýtadan işlemegi, ulanmagy üpjün edýär;

Diagramma, grafika görnüşinde islendik görnüşli hasabaty çyzýar we çap edýär;

Işgär modulynda ähli maglumatlar, at, şahsy maglumatlar we wezipä kabul edilen senesi bar;

Satyş bölümi geçmişdäki we häzirki hyzmatlaryň ähli satuwlaryny hasaba alýar;

Geçirilen her bir inwentar, ady we mukdary bilen tablisa görnüşinde ýazylýar;

USU hil dolandyryşy we önümçiligi ösdürmek modulynda köp sanly beýleki meseleleri öz içine alýar.