Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Egin-eşik önümçiligini hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 390
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Egin-eşik önümçiligini hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Egin-eşik önümçiligini hasaba almak

На русском:

Egin-eşik önümçiligini hasaba almak
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Egin-eşik önümçiligini hasaba almagy buýruň


Egin-eşik önümçiliginiň buhgalteriýa programmasynda dürli ammarlar we bölümler bilen internet arkaly işlemek, harytlaryň ähli hereketlerine gözegçilik etmek we amala aşyrmak amatly. Egin-eşik önümçiliginiň işgärlerine aýlyk haklary meselesini hasaplamak amatly we çalt. El bilen hasaplamalary ýatdan çykaryň we egin-eşik önümçiliginiň buhgalter programmasynyň gözelligini duýuň. Gymmatly kagyzlaryň galyndysyny hasaba almak, belli bir materiallary we esbaplary wagtynda satyn almak baradaky teklipleri tabşyrmak, şeýle hem inwentar gaty aňsat we çalt bolýar; ammarlardaky maglumatlar USU Programma üpjünçiligi tarapyndan saklanýar. Sargyt ýerleşdirilen we gowşurylan senä çenli, önümi kesmek we tikmek boýunça egin-eşik önümçiligini meýilleşdirmek prosesi diýseň amatly bolýar. Önüm döretmek üçin zerur matalary, esbaplary we islendik elementleri hasaplamak prosesi amatly bolýar. Öň önüm öndürmek üçin zerur bolan her pozisiýany el bilen hasaplamaly bolýardyňyz.

Egin-eşik önümçiliginiň hasaba alnyşy, önümçiligiň bir birliginiň bahasyny awtomatiki hasaplaýar. Dolandyryş üçin çykdajylary almak gaty möhüm prosesdir. Egin-eşik önümçiliginiň buhgalteriýa programmasy, taýýar önümleriň bahasyny hasaplamaga we sarp edilýän zatlary özbaşdak ýazmaga ukyplydyr. Hasap ulgamy özboluşly dizaýnda ýasalýar, onda işlemekden lezzet alýarsyňyz we göze ýakymly bolýar. Müşderilere dürli resminamalary e-poçta bilen ibermek hem gaty elýeterli we çalt herekete geçýär. Müşderileriňiziň we işgärleriňiziň aragatnaşyklarynyň we salgylarynyň tutuş hasaba alyş ulgamyny döredip bilersiňiz we sanlyja sekundyň içinde islendik kontragent barada maglumat tapyp bilersiňiz. Egin-eşik öndürýän kompaniýadaky dürli üýtgeşmeler, salgy ýa-da aragatnaşyklardaky üýtgeşmeler, arzanladyşlar, täze möwsümleýin önümleriň gelmegi barada habar ibermek ukyby elýeterli bolýar. Müşderilere möhüm maglumatlar, sargyt taýýarlygy, töleg şertleri we beýleki möhüm zatlar barada habar bermek üçin ses poçta sanawyny ulanyň.

Hasapçylyk tehnologiýasy bilen işlemek, egin-eşik önümçiligiňizi iň moda we häzirki zaman salony hökmünde görkezýär. Egin-eşik öndürmek baradaky buhgalteriýa programmamyzy ulanyp, bölümleriňiziň işini bir mehanizm hökmünde birleşdirip bilersiňiz. Taýýar eserleriňiz bilen galereýa döretmek üçin diňe web kamerasy bilen surata düşmeli; satuw wagtynda hem görkezilýär.

Egin-eşik önümçiligi häzirki zaman dünýäsinde möhüm rol oýnaýar. Haýsy eşigiň ulanylmalydygyny kesgitleýän jemgyýete we ýagdaýlara laýyk bolmak üçin iň oňat eşik saýlamaga köp wagt sarp edýäris. Netijede, bazaryň bu pudagynda bäsleşýän we kompaniýasynyň eşidilýändigine we gadyryny bilmek üçin synanyşýan kompaniýalar kän. Şeýle-de bolsa, beýle gazaply ýaryşda beýle aňsat däl. Mahabat we marketing bilen üstünlikli işlemek üçin guramanyň içki işlerinde mutlak gözegçilik etmeli. Hemme zadyň belli bir tertipde bolup geçýändigine we hemme zadyň meýilnama laýyklykda işleýändigine göz ýetirmek möhümdir. Onlyeke-täk girdeji ýoly awtomatlaşdyrmagyň girizilmegi. Egin-eşik önümçiliginiň iň oňat hasapçylyk programmasy, öňem aýdyşymyz ýaly, USU-Soft programmasydyr. Programmirlemek ulgamynda uly tejribesi we bilimi bolan iň oňat programmistler tarapyndan işlenip düzüldi.

Awtomatlaşdyryş bilen, egin-eşik önümçiliginiň buhgalteriýa programmasy tarapyndan gözegçilik edilýändigi sebäpli işgärleriň, maliýe serişdeleriniň, egin-eşikleriň we ş.m. Etmeli zadyňyz, buhgalter programma üpjünçiligi tarapyndan zerur bolan islendik ugur boýunça taýýarlanan hasabatlary seljermek. Şeýle-de bolsa, ähli işgärleriň programma wagtynda dogry maglumatlary girizýändigine göz ýetirmeli. Şeýle bolmasa, girizilen maglumatlaryň ýerlikliligi barada gürleşmek mümkin däl. Önümçilik hasaby programmasy ammarlaryňyza hem gözegçilik edýär. Eger gutarjak bolýan käbir materiallar bar bolsa, buhgalteriýa programmasy sargyt etmegiň zerurlygy barada size habar berýär we size habar iberýär. Jogapkär işgäri üçin ýeke-täk zat üpjün ediji bilen habarlaşmak we egin-eşik öndürmek prosesiniň üznüksiz bolmagyny üpjün etmek üçin zerur materiallary sargyt etmekdir. Bilşimiz ýaly, bu örän möhümdir. Diňe birnäçe sagat iş wagty uly ýitgileri aňladyp biler.

Bu makaladan görnüşi ýaly, USU-Soft aslynda islendik işi üstünlikli alyp barmak üçin köp peýdaly wariantlara eýedir. USU-Soft hünärmenleri bilen Skype maslahatyna çagyrýarys, bu ýerde soraglaryňyzy berip bilersiňiz, kompaniýanyňyzyň amatly amaly konfigurasiýasyny saýlap bilersiňiz, şeýle hem programma üpjünçiliginiň mugt esasy wersiýasyny göçürip alyp bilersiňiz. kompaniýasy.

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, gowy lider öz guramasynda nämeleriň bolýandygyny hemişe bilýär. Başgalary we ähli amallary gözegçilikde saklaýan goşmaça işgärleri işe almak peýdasyz ýaly bolup görünýär. Hemme zatdan habarly we hemme zady dynç alman gözegçilik edip bilýän awtomatlaşdyryjy kömekçini saýlamak has gowudyr. Häzirki zaman tehnologiýalarynyň ulanmagy teklip edýär. Onda, näme üçin işiňize gözegçilik etmegiň şeýle ösen usulyndan ýüz öwürmeli? “USU-Soft” hasapçylyk ulgamy köp tarapdan peýdalydyr. .Agny, puluňyz hasaplanýar we ýörite hasabatlar edilýär. Mundan başga-da, mahabat hakda hemme zady bilýärsiňiz we maliýe kömegini hakykatdanam işleýän mahabat kanallaryna geçirip bilersiňiz. Şeýlelik bilen iň täsirli strategiýany ulanyp müşderileriňizi özüne çekýärsiňiz. Biziň hödürleýän zadymyz diňe gural. Ony paýhasly ulanyň we bäsdeşleriňizden öňe geçiň! Täze tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly guramaňyzy has gowulaşdyrmak isleýäris, onsuz bu günler bazarda aýak üstünde durmak mümkin däl diýen ýaly.