Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 203
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Egin-eşik önümçiligini hasaba almak

Egin-eşik önümçiligini hasaba almak

На русском:

Egin-eşik önümçiligini hasaba almak

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Egin-eşik önümçiligini hasaba almagy buýruň

  • order

Programmada dürli dürli ammarlar we bölümler bilen internet arkaly işlemek, harytlaryň ähli hereketlerine gözegçilik etmek we amala aşyrmak amatly.

Egin-eşik önümçiliginiň işgärlerine aýlyk haklary meselesini hasaplamak amatly we çalt. El bilen hasaplamalary ýatdan çykaryň we egin-eşik önümçiliginiň buhgalter programmasynyň gözelligini duýuň.

Bir stocka galyndylaryny hasaba almak, belli bir materiallary we esbaplary wagtynda satyn almak baradaky teklipleri tabşyrmak, inwentarlary almak gaty aňsat we çalt bolýar; ammarlardaky maglumatlar USU programma üpjünçiligi tarapyndan saklanýar.

Sargyt ýerleşdirilen we gowşurylan senä çenli, önümi kesmek we tikmek boýunça egin-eşik önümçiligini meýilleşdirmek prosesi diýseň amatly bolýar.

Önüm döretmek üçin zerur matalary, esbaplary we islendik elementleri hasaplamak prosesi amatly bolýar. Öň önüm öndürmek üçin zerur bolan her pozisiýany el bilen hasaplamaly bolýardyňyz.

Egin-eşik önümçiliginiň hasaba alnyşy önümçiligiň bir birliginiň bahasyny awtomatiki hasaplaýar. Dolandyryş üçin çykdajylary almak gaty möhüm prosesdir.

Programma, taýýar önümleriň bahasyny hasaplamagy we sarp edilýän zatlary özbaşdak ýazmagy başarýar.

Ulgam özboluşly dizaýnda ýasaldy, onda işlemekden lezzet alýarsyňyz we göze ýakymly bolýar.

Müşderilere dürli resminamalary e-poçta bilen ibermek hem gaty elýeterli we çalt herekete geçýär.

Müşderileriňiziň we işgärleriňiziň aragatnaşyklarynyň we salgylarynyň tutuş ulgamyny döredip bilersiňiz, sanlyja sekundyň içinde islendik kontragent barada maglumat tapyp bilersiňiz.

Egin-eşik öndürýän kompaniýaňyzdaky dürli üýtgeşmeler, salgy ýa-da aragatnaşyklardaky üýtgeşmeler, arzanladyşlar, täze möwsümleýin önümleriň gelmegi barada habar ibermek ukyby elýeterli bolýar.

Müşderilere möhüm maglumatlar, sargyt taýýarlygy, töleg şertleri we beýleki möhüm zatlar barada habar bermek üçin sesli poçta sanawyny taşlaň.

Hasapçylyk tehnologiýasy bilen işlemek, egin-eşik önümçiligiňizi iň moda we häzirki zaman salony hökmünde görkezýär.

Hasapçylyk programmamyzy ulanyp, bölümleriňiziň işini tutuş bir mehanizm hökmünde birleşdirip bilersiňiz.

Taýýar eserleriňiz bilen galereýa döretmek üçin diňe web kamerasy bilen surata düşmeli; satuw wagtynda hem görkezilýär.