Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 12
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Tikin ussahanasynyň hasaby

Tikin ussahanasynyň hasaby

На русском:

Tikin ussahanasynyň hasaby

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Tikin ussahanasynyň hasabyny sargyt ediň

  • order

Tikin ussahanasynyň buhgalteriýa programma üpjünçiligi, kompaniýaňyzdaky ähli amallary dolandyrmagy awtomatlaşdyrmaga kömek edýär. Onuň kömegi bilen, materialy satyn alan pursatyndan başlap, müşderä satylýança we serişdeleri alýança, ähli ugurlarda töleglere gözegçilik edip, her bölümde, her nokatda işgärleriň işine gözegçilik edip bilersiňiz.

Bu buhgalteriýa ulgamy, çykdajylary doly hasaplamak we sargytlaryň, satyn almalaryň we bank tölegleriniň giç möhletlerini iň az derejede saklamak arkaly girdejini artdyrmak üçin ussahanalarda tikilýär.

Tikin ussahanasynyň buhgalteriýa ulgamy bilen, tikin ussahanasynyň işini seljerip, soňra ýok etmek üçin ondaky gowşak taraplary kesgitläp bilersiňiz. Bular hilegär töleýjiler, karz berijiler we üpjün edijiler, şeýle hem okuwy zerur işgärler we ş.m. bolup biler.

Şeýle programmanyň kömegi bilen kompaniýada ogurlygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklap, her bölümiň netijeliligini çalt hasaplap bilersiňiz. Tikin ussahanasynyň buhgalteriýa programmasy, tutuş kompaniýanyň we her bir bölümiň, bölümiň we işgäriň girdejisini hasaplamaga, girdejini kesgitlemäge we çykdajylary, çykdajylary we salgytlary hasaplamaga mümkinçilik berýär.

Bu, birbada hemme zady dolandyryp bilýän harytlaryň, müşderileriň we maliýe maglumat bazalarynyň hemmesini öz içine alýan doly hukukly kömekçi. Programmamyz beýleki iş programmalary bilen üznüksiz işläp biler.

Programma üpjünçiligini ulanyp, bar bolan emläkleri dolandyrmak üçin has az wagt sarp edýärsiňiz we dynç almak üçin, şeýle hem täze taslamalary döretmek we ösdürmek üçin has köp wagtyňyz bar.

USU kompaniýasyndan tikin ussahanasynda buhgalteriýa ulgamyny saýlasaňyz, ýönekeý we içgin interfeýs bilen işiňiziň doly hukukly programma üpjünçiligini alarsyňyz we kompaniýanyň işini dolandyrmak işini ep-esli aňsatlaşdyrmaga kömek edersiňiz.

Kärhana doly gözegçilikde saklamak, her bölüme we ähli satyn almalara we satuwlara gözegçilik etmek telekeçiniň nähili kyndygyna düşünýäris we şonuň üçin size kompaniýaňyzy dolandyrmagyň häzirki zaman amaly hödürleýäris. Birnäçe günläp oturmak we hemme zady anyklamak hökman däl, tikin ussahanasynyň buhgalter programmasynda bir-iki sagadyň içinde düşünip bilersiňiz. Işgärlerimiz size, şeýle hem ýörite görkeziş we okuw materiallary - görkeziş we wideo bilen size kömek ederler. Olarda hemme zat jikme-jik we elýeterli görnüşde beýan edilýär.

Programmadaky ähli iş akymlary, umumy arhiwden gözleýän bolsaňyz, zerur maglumatlara girmegi ep-esli aňsatlaşdyrýan bölümlere bölünendir.

Programma üpjünçiligini yzygiderli kämilleşdirýäris, mümkinçiliklerini giňeldýäris we kompaniýaňyzy dolandyrmagy aňsatlaşdyrmak üçin interfeýsi kämilleşdirýäris. Bizden programma üpjünçiligini satyn alanyňyzdan soň, tehniki hyzmat üçin hemişe biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Programmany ulanyp, tikin ussahanasynda buhgalter hasabatyny dolandyrmak bilen, satyn alnan materiallaryň dogrudygyna we haryt öndürilişiniň bölünen iş sagadyna göz ýetirersiňiz we şoňa görä hasaplamalarda ýalňyşlyk sebäpli girdeji ýitirmekden gorkmaň.

Programmanyň amalydygyna göz ýetirmek üçin derrew programmany satyn almak zerurlygy ýok, synag demosyny onuň işleýşi we interfeýsi bilen tanyşmak üçin ulanyp bilersiňiz.