Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Tikin ussahanasynyň hasaby
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 493
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Tikin ussahanasynyň hasaby

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Tikin ussahanasynyň hasaby

На русском:

Tikin ussahanasynyň hasaby
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Tikin ussahanasynyň hasabyny sargyt ediň


Tikin ussahanasynyň buhgalteriýa programma üpjünçiligi, kompaniýaňyzdaky ähli amallary dolandyrmagy awtomatlaşdyrmaga kömek edýär. Onuň kömegi bilen, materialy satyn alan pursatyndan başlap, müşderä satylýança we serişdeleri alýança gözegçilik edip bilersiňiz, ähli ugurlarda töleglere gözegçilik edip bilersiňiz we her bölümde we her nokatda işgärleriň işine gözegçilik edip bilersiňiz. Tikin ussahanasynyň buhgalteriýa ulgamy, çykdajylary doly hasaplamak we sargytlaryň, satyn almalaryň we bank tölegleriniň giç möhletlerini iň az derejede saklamak arkaly girdejini ýokarlandyrmak üçin tikin ussahanalary tarapyndan ulanylýar. Tikin ussahanasynyň buhgalteriýa ulgamy bilen, tikin ussahanasynyň işini seljerip we soňraky ýok etmek üçin ondaky gowşak taraplary kesgitläp bilersiňiz. Bular hilegär töleýjiler, karz berijiler we üpjün edijiler, şeýle hem okuwy talap edýän işgärler we ş.m. bolup biler.

Şeýle programmanyň kömegi bilen kompaniýada ogurlygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklap, her bölümiň netijeliligini çalt hasaplap bilersiňiz. Tikin ussahanasynyň buhgalteriýa programmasy, tutuş kompaniýanyň we her bir bölümiň, bölümiň we işgäriň girdejisini hasaplamaga, girdejini kesgitlemäge we çykdajylary, çykdajylary we salgytlary hasaplamaga mümkinçilik berýär. Bu birbada ähli zady bir wagtda dolandyryp boljak harytlaryň, müşderileriň we maliýe maglumatlarynyň ähli maglumat bazalaryny öz içine alýan doly hukukly kömekçi. Tikin ussahanasynyň buhgalteriýasyny ulanmagymyz, beýleki iş programmalary bilen üznüksiz işläp biler. Programma üpjünçiligini ulanyp, bar bolan emläkleri dolandyrmak üçin has az wagt sarp edýärsiňiz we dynç almak üçin, şeýle hem täze taslamalary döretmek we ösdürmek üçin has köp wagtyňyz bar. USU kompaniýasyndan tikin ussahanasynda buhgalteriýa ulgamyny saýlasaňyz, ýönekeý we içgin interfeýs bilen işiňiziň doly hukukly programmasyny alarsyňyz. Kompaniýanyň işini dolandyrmak işini ep-esli aňsatlaşdyrmaga kömek edýär.

Kärhana doly gözegçilikde saklamak, her bölüme we ähli satyn almalara we satuwlara gözegçilik etmek telekeçiniň nähili kyndygyna düşünýäris we şonuň üçin size kompaniýaňyzy dolandyrmagyň häzirki zaman programmasyny hödürleýäris. Birnäçe günläp hemme zady anyklamak hökman däl; tikin ussahanasynyň buhgalter hasabatynda bir-iki sagatdan soň düşünip bilersiňiz. Bu meselede işgärlerimiz size kömek ederler. Specialörite görkeziş we okuw materiallary - görkeziş we wideo bar. Olarda hemme zat jikme-jik we elýeterli görnüşde beýan edilýär. Tikin ussahanasynyň gözegçiliginiň buhgalteriýa programmasyndaky ähli iş akymlary, umumy arhiwden gözleýän bolsaňyz, zerur maglumatlara elýeterliligi ep-esli aňsatlaşdyrýan bölümlere bölünýär. Programma üpjünçiligini yzygiderli kämilleşdirýäris, mümkinçiliklerini giňeldýäris we kompaniýaňyzy dolandyrmagy aňsatlaşdyrmak üçin interfeýsi kämilleşdirýäris. Programma üpjünçiligini bizden satyn alanyňyzdan soň, tehniki hyzmat üçin hemişe biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Tikin ussahanasynda buhgalter hasabatyny dolandyrmak bilen, tikin ussahanasynyň buhgalteriýa programmasyny ulanyp, satyn alnan materiallaryň dogrulygyna we haryt öndürilişiniň bölünen iş sagadyna göz ýetirersiňiz we şoňa görä-de girdeji ýitirmekden gorkmaň hasaplamalarda ýalňyşlyk. Tikin ussahanasynyň buhgalteriýa programmasyny derrew satyn almak hökman däl. Amalydygyna göz ýetirmek üçin synag demosyny onuň işleýşi we interfeýsi bilen tanyşmak üçin ulanyp bilersiňiz.

Öňdebaryjy programmamyzyň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, kärhanaňyzda bolup geçýän ähli proseslere berk gözegçilik etmekdir. Peýdany we çykdajylary sanamakda köp kynçylyk çekýän bolsaňyz, size gowy habar bar, sebäbi programma maliýe akymlaryny we çykdajylaryny takyk hasaba alyp biler. Şeýlelik bilen, çykdajylaryňyzyň nämedigini bilersiňiz. Bu, kompaniýanyňyzyň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin dogry karara gelmäge kömek edýär. Mundan başga-da, programma üpjünçiligi işiň takyklygy bilen tanalýar. Hasap ulgamynyň sagat ýaly işleýändigi we ulgamy ulananyň ilkinji günlerinden soň guramaňyzda tertip-düzgüni üpjün edýändigi sebäpli islendik ýalňyşlyk aradan aýrylýar.

USU-Soft, programmanyň dünýägaraýşyndan kanagatlanýandygyňyza göz ýetirdi. Mowzuklar kän we işgärleriňize iň gowy iş gurşawy bilen üpjün etmek üçin iň gowy warianty saýlap bilersiňiz. Pursatdan peýdalanyň we gerek bolsa dizaýn bilen synag ediň! Ulgamyň size laýyk gelýändigine ýa-da ýokdugyna şübhe dörände, mugt demo wersiýamyzy synap bilersiňiz. Çäkli wagt üçin ulanyp bilersiňiz. Mundan başga-da, funksiýalar hem çäklidir. Şeýle-de bolsa, bu wersiýanyň maksady, programma üpjünçiligini almak ýa-da almazlyk hakda pikir etmek üçin programma üpjünçiliginiň mümkinçiliklerini görkezmekdir. Bu wersiýa düşünmek üçin ýeterlik däldigini size ynandyryp bileris!

Tikin ussahanasyny hasaba almak aňsat iş däl. Gözegçiliksiz galdyryp bolmajak köp proses bar. Şeýle-de bolsa, bu amallaryň hemmesine gözegçilik etmek üçin kärhana köp işçi gerek. Bu goşmaça çykdajylary we girdejiniň we netijeliligiň peselmegini aňladýar. Şol sebäpli köp telekeçiler öz kärhanalarynda awtomatizasiýany ornaşdyrmagy makul bilýärler, sebäbi onuň köp peýdasy bar. Ilki bilen, awtomatlaşdyrma, içgysgynç monoton we käwagt kyn meseleleriň (adamlar üçin) hiç hili ýalňyşlyk ýa-da gijikdirilmezden awtomatiki usulda ýerine ýetirilendigine göz ýetirýär. Ikinjiden, işgärleriňizi bu meselelerden azat edip, has möhüm bir zat etmäge rugsat berip bilersiňiz. Zähmet çeşmeleriniň şeýle göçürilmegi işiňize peýdaly bolup, üstünlikleriňizi täze derejä çykaryp bilmez. Bulardan başga-da USU-Soft ulgamy diňe bir gezek satyn alynýar. Arzamyzy ulanmak üçin aýlyk töleg gerek däl. Şonuň üçin dünýädäki köp sanly kompaniýa tarapyndan bizi saýlaýarlar!