Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 493
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Tikin ussahanasynyň hasaby

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
Tikin ussahanasynyň hasaby

На русском:

Tikin ussahanasynyň hasaby

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Tikin ussahanasynyň hasabyny sargyt ediň


Tikin ussahanasynyň buhgalteriýa programma üpjünçiligi, kompaniýaňyzdaky ähli amallary dolandyrmagy awtomatlaşdyrmaga kömek edýär. Onuň kömegi bilen, materialy satyn alan pursatyndan başlap, müşderä satylýança we serişdeleri alýança gözegçilik edip bilersiňiz, ähli ugurlarda töleglere gözegçilik edip bilersiňiz we her bölümde we her nokatda işgärleriň işine gözegçilik edip bilersiňiz. Tikin ussahanasynyň buhgalteriýa ulgamy, çykdajylary doly hasaplamak we sargytlaryň, satyn almalaryň we bank tölegleriniň giç möhletlerini iň az derejede saklamak arkaly girdejini ýokarlandyrmak üçin tikin ussahanalary tarapyndan ulanylýar. Tikin ussahanasynyň buhgalteriýa ulgamy bilen, tikin ussahanasynyň işini seljerip we soňraky ýok etmek üçin ondaky gowşak taraplary kesgitläp bilersiňiz. Bular hilegär töleýjiler, karz berijiler we üpjün edijiler, şeýle hem okuwy talap edýän işgärler we ş.m. bolup biler.

Şeýle programmanyň kömegi bilen kompaniýada ogurlygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklap, her bölümiň netijeliligini çalt hasaplap bilersiňiz. Tikin ussahanasynyň buhgalteriýa programmasy, tutuş kompaniýanyň we her bir bölümiň, bölümiň we işgäriň girdejisini hasaplamaga, girdejini kesgitlemäge we çykdajylary, çykdajylary we salgytlary hasaplamaga mümkinçilik berýär. Bu birbada ähli zady bir wagtda dolandyryp boljak harytlaryň, müşderileriň we maliýe maglumatlarynyň ähli maglumat bazalaryny öz içine alýan doly hukukly kömekçi. Tikin ussahanasynyň buhgalteriýasyny ulanmagymyz, beýleki iş programmalary bilen üznüksiz işläp biler. Programma üpjünçiligini ulanyp, bar bolan emläkleri dolandyrmak üçin has az wagt sarp edýärsiňiz we dynç almak üçin, şeýle hem täze taslamalary döretmek we ösdürmek üçin has köp wagtyňyz bar. USU kompaniýasyndan tikin ussahanasynda buhgalteriýa ulgamyny saýlasaňyz, ýönekeý we içgin interfeýs bilen işiňiziň doly hukukly programmasyny alarsyňyz. Kompaniýanyň işini dolandyrmak işini ep-esli aňsatlaşdyrmaga kömek edýär.

Kärhana doly gözegçilikde saklamak, her bölüme we ähli satyn almalara we satuwlara gözegçilik etmek telekeçiniň nähili kyndygyna düşünýäris we şonuň üçin size kompaniýaňyzy dolandyrmagyň häzirki zaman programmasyny hödürleýäris. Birnäçe günläp hemme zady anyklamak hökman däl; tikin ussahanasynyň buhgalter hasabatynda bir-iki sagatdan soň düşünip bilersiňiz. Bu meselede işgärlerimiz size kömek ederler. Specialörite görkeziş we okuw materiallary - görkeziş we wideo bar. Olarda hemme zat jikme-jik we elýeterli görnüşde beýan edilýär. Tikin ussahanasynyň gözegçiliginiň buhgalteriýa programmasyndaky ähli iş akymlary, umumy arhiwden gözleýän bolsaňyz, zerur maglumatlara elýeterliligi ep-esli aňsatlaşdyrýan bölümlere bölünýär. Programma üpjünçiligini yzygiderli kämilleşdirýäris, mümkinçiliklerini giňeldýäris we kompaniýaňyzy dolandyrmagy aňsatlaşdyrmak üçin interfeýsi kämilleşdirýäris. Programma üpjünçiligini bizden satyn alanyňyzdan soň, tehniki hyzmat üçin hemişe biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Tikin ussahanasynda buhgalter hasabatyny dolandyrmak bilen, tikin ussahanasynyň buhgalteriýa programmasyny ulanyp, satyn alnan materiallaryň dogrulygyna we haryt öndürilişiniň bölünen iş sagadyna göz ýetirersiňiz we şoňa görä-de girdeji ýitirmekden gorkmaň hasaplamalarda ýalňyşlyk. Tikin ussahanasynyň buhgalteriýa programmasyny derrew satyn almak hökman däl. Amalydygyna göz ýetirmek üçin synag demosyny onuň işleýşi we interfeýsi bilen tanyşmak üçin ulanyp bilersiňiz.

Öňdebaryjy programmamyzyň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, kärhanaňyzda bolup geçýän ähli proseslere berk gözegçilik etmekdir. Peýdany we çykdajylary sanamakda köp kynçylyk çekýän bolsaňyz, size gowy habar bar, sebäbi programma maliýe akymlaryny we çykdajylaryny takyk hasaba alyp biler. Şeýlelik bilen, çykdajylaryňyzyň nämedigini bilersiňiz. Bu, kompaniýanyňyzyň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin dogry karara gelmäge kömek edýär. Mundan başga-da, programma üpjünçiligi işiň takyklygy bilen tanalýar. Hasap ulgamynyň sagat ýaly işleýändigi we ulgamy ulananyň ilkinji günlerinden soň guramaňyzda tertip-düzgüni üpjün edýändigi sebäpli islendik ýalňyşlyk aradan aýrylýar.

USU-Soft, programmanyň dünýägaraýşyndan kanagatlanýandygyňyza göz ýetirdi. Mowzuklar kän we işgärleriňize iň gowy iş gurşawy bilen üpjün etmek üçin iň gowy warianty saýlap bilersiňiz. Pursatdan peýdalanyň we gerek bolsa dizaýn bilen synag ediň! Ulgamyň size laýyk gelýändigine ýa-da ýokdugyna şübhe dörände, mugt demo wersiýamyzy synap bilersiňiz. Çäkli wagt üçin ulanyp bilersiňiz. Mundan başga-da, funksiýalar hem çäklidir. Şeýle-de bolsa, bu wersiýanyň maksady, programma üpjünçiligini almak ýa-da almazlyk hakda pikir etmek üçin programma üpjünçiliginiň mümkinçiliklerini görkezmekdir. Bu wersiýa düşünmek üçin ýeterlik däldigini size ynandyryp bileris!

Tikin ussahanasyny hasaba almak aňsat iş däl. Gözegçiliksiz galdyryp bolmajak köp proses bar. Şeýle-de bolsa, bu amallaryň hemmesine gözegçilik etmek üçin kärhana köp işçi gerek. Bu goşmaça çykdajylary we girdejiniň we netijeliligiň peselmegini aňladýar. Şol sebäpli köp telekeçiler öz kärhanalarynda awtomatizasiýany ornaşdyrmagy makul bilýärler, sebäbi onuň köp peýdasy bar. Ilki bilen, awtomatlaşdyrma, içgysgynç monoton we käwagt kyn meseleleriň (adamlar üçin) hiç hili ýalňyşlyk ýa-da gijikdirilmezden awtomatiki usulda ýerine ýetirilendigine göz ýetirýär. Ikinjiden, işgärleriňizi bu meselelerden azat edip, has möhüm bir zat etmäge rugsat berip bilersiňiz. Zähmet çeşmeleriniň şeýle göçürilmegi işiňize peýdaly bolup, üstünlikleriňizi täze derejä çykaryp bilmez. Bulardan başga-da USU-Soft ulgamy diňe bir gezek satyn alynýar. Arzamyzy ulanmak üçin aýlyk töleg gerek däl. Şonuň üçin dünýädäki köp sanly kompaniýa tarapyndan bizi saýlaýarlar!