Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Tikin studiýasynyň hasaplaşyk awtomatizasiýasy
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 907
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Tikin studiýasynyň hasaplaşyk awtomatizasiýasy

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Tikin studiýasynyň hasaplaşyk awtomatizasiýasy

На русском:

Tikin studiýasynyň hasaplaşyk awtomatizasiýasy
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Tikin studiýasynyň buhgalter awtomatizasiýasyny sargyt ediň


Tikin studiýasyny guramak çylşyrymly iş, sebäbi ygtybarly, doly we çalt önümçilik hasaba alnyşy, önümçilige çenli ähli guramaçylyk işiniň zerur bölegi. Tikin studiýasy, serişde, maliýe, zähmet we material çykdajylaryny talap edýän, şeýle hem seresaply meýilnamalaşdyrmagy we anyk guramaçylygy talap edýän belli bir iş. Tikin studiýasynyň buhgalter awtomatlaşdyrylyşynyň bu işiň aýratynlyklaryny düýpli taýýarlamakdan we çuňňur öwrenmekden başlamalydygyna düşünmek möhümdir. Tikin studiýasy döredijilik we durnukly girdeji üçin tükeniksiz mümkinçilikler döredýär. Bäsleşige garşy durmak üçin diňe bir enjam we işgär tapmak bilen çäklenmän, önüm döretmekde döredijilikli hem bolmaly. Hiç zat sizi döredijilikden düýbünden daşlaşdyrmaz we şol bir wagtyň özünde hemme zat göz öňünde tutular we hiç zat galmaz ýaly, tikin studiýasynyň işi üçin işlenip düzülen programma üpjünçiligimiz döredildi.

Önümçilik buhgalteriýasyny gurmak hünär ussatlygyny talap edýär, sebäbi munuň üçin zerur: studiýada tertibi üpjün etmek, talaplary ösdürmek we esasy resminama akymyny yzarlamak, esasynda maliýe we maddy hasabatlar emele gelýär, görkezijileriň derňewi geçirilýär , bularyň hemmesi buhgalteriýa guramasy görnüşinde göz öňünde tutulýar - tikin studiýasynyň USU-Soft awtomatlaşdyryş programmasy. Tikin studiýalary gurlanda we önüm öndürilende, hatda tejribeli tehnologlar we ykdysatçylar hem ähli önümçilik faktorlaryny öňünden görüp bilmeýärler; emma, tikin studiýasynyň buhgalter awtomatlaşdyrylyşyny amala aşyranda we USU-Soft ulanylanda ýüze çykýan ähli faktorlary göz öňünde tutup bolar. Tikin studiýasynyň işini gurnamakda, ähli bölümleriň ritmiki işini, olaryň bitewi ýüklemek we awtomatlaşdyryş programmasynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek gaty möhümdir, bu hem biziň programmamyzda berilýär.

“USU-Soft” hasaba alyş ulgamyny ulanyp, tikin önümçiliginiň, tamamlanan sargyt esasynda girdeji gazanmagy meýilleşdirmekden başlap, ähli amallara aňsatlyk bilen gözegçilik edip bilersiňiz. Şeýle hem, tikin studiýasynyň buhgalter awtomatlaşdyryş programmasynyň kömegi bilen, her bir işgäriň işini görüp bilersiňiz we şoňa görä ussahananyňyzyň önümçiligini artdyryp, tapawutlanan işgärleri baýrak bilen höweslendirip bilersiňiz we siz ýaly bil, höweslendirmek ösüşiň hereketlendirijisidir. Çykdajylaryň göwrümli bölegini material ýaly gözegçilikde saklamak üçin, ussahanada çig malyň (matalaryň, esbaplaryň) köp sanawy bar, olaryň sarp edilmegi her önümiň bahasyna we şoňa görä-de girdejä täsir edýär. Tikin studiýasynyň buhgalteriýa awtomatlaşdyryş programmasy, ammaryň materiallaryň tükenendigini habar berer, munuň netijesinde ateliňiz rahat işlär we iş wagty bolmaz. Müşderi sargytlary haýal etmän ýerine ýetiriler, bu siziň we müşderileriňiziň göwnünden turar.

Studiýanyň buhgalter hasabatyny guramagyň awtomatlaşdyryş programmasynda haýsy müşderiniň has köp sargyt edendigini görmäge mümkinçilik berýän müşderi maglumatlar bazasyny saklap bilersiňiz. Alnan maglumatlara esaslanyp, olara çeýe arzanladyş ulgamy berip bilersiňiz ýa-da şeýle yzygiderli müşderilere sowgatlar berip bilersiňiz, bilşiňiz ýaly, hemmeler olary gowy görýär we bu müşderiler hemişe siziň ýanyňyzda bolar, bu bolsa täze müşderileri özüne çeker. USU-Soft ulgamynyň platformasy esasynda tikin önümçiligini awtomatlaşdyrmak, dolandyryş kararlaryny kabul etmek üçin zerur maglumatlary çalt bermäge mümkinçilik berýär.

Tikin studiýasyny awtomatlaşdyrmak barada aýdanymyzda, gözegçilik prosesini mümkin boldugyça aç-açan etmegiň zerurlygyny ýatdan çykarmaly däldiris. Hasaplaýyş awtomatlaşdyryş programmamyz bilen, işgärleriňiziň eden her bir işinden habarly bolup bilersiňiz, sebäbi olaryň hersine parol we öz hasabyna girmek üçin giriş berilýär. Şeýlelik bilen, awtomatlaşdyrmagyň buhgalteriýa programmasy bir işgäriň eden her ädimini tygşytlaýar we soňra görkezýär. Bu birnäçe sebäplere görä peýdalydyr. Ilki bilen, işgär tarapyndan haýsy işiň ýerine ýetirilýändigini bilýärsiňiz we adalatly aýlyklary hasaplap bilersiňiz. Ikinjiden, zähmetsöýer işgärleri sylaglamak we şeýlelik bilen olaryň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin iň gowy usulda kimiň işleýändigini bilýärsiňiz. Üçünjiden, kimiň beýle öndürijilikli däldigini we gündelik işlerini wagtynda ýerine ýetirip bilmeýändigini hem bilýärsiňiz. Bu hem örän möhümdir, sebäbi ýagdaýy gowulaşdyrmak üçin kim bilen gürleşmelidigiňizi bilýärsiňiz.

Ulgam iň köp işleýän we iň az işleýän işgärleriň reýtingini taýýarlaýar we hasabatyň aýdýanlaryna düşünmek üçin köp wagt sarp etmeli bolmazlygy üçin bu statistikany amatly grafikler görnüşinde hödürleýär. Bu ýörelge awtomatlaşdyryş hasapçylyk programmasynyň ähli ugurlarynda durmuşa geçirilýär - ýönekeý, çalt we guramaňyzyň ösmegine goşant goşýar. Hasaplaýyş programmamyzy awtomatlaşdyrmak programmasyny gurmak kararyna gelen we muny edenine ökünmedik guramalar köp! Resmi web sahypamyzda ýerleşdiren pikirlerini bize iberýärler. Şeýlelik bilen, ulgamymyzyň dünýäniň beýleki üstünlikli kärhanalary tarapyndan bahalandyrylýandygyny we gadyryny bilip bilersiňiz.

Internetde mugt hödürlenýän programmalar köp. Olardan birini ulanmak kararyna gelende seresap boluň, sebäbi tehniki goldawy bolmadyk pes hilli buhgalter awtomatlaşdyryş programmasy boljakdygyna göz ýetiriň. Ahyrynda mugtdygyny bilip geň galmaň, sebäbi mugt demo wersiýasy ulanylandan soň şeýle ulgamlar adatça gymmat. Biz siziň bilen dogruçyl - mugt demo wersiýamyzy ulanmagy, soň bolsa diňe bir gezek tölemeli doly görnüşini satyn almagy teklip edýäris.