Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Tikin önümçiliginiň hasaplaşyk awtomatizasiýasy
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 916
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Tikin önümçiliginiň hasaplaşyk awtomatizasiýasy

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Tikin önümçiliginiň hasaplaşyk awtomatizasiýasy

На русском:

Tikin önümçiliginiň hasaplaşyk awtomatizasiýasy
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Tikin önümçiliginiň buhgalter awtomatlaşdyrylmagyny sargyt ediň


Tikin önümçiliginiň hasaba alnyşyny awtomatlaşdyrmak, telekeçileriň we satyjylaryň durmuşyny ep-esli aňsatlaşdyrýar we döwri yzarlamaga mümkinçilik berýär. USU, şübhesiz, awtomatlaşdyryş programmalarynyň arasynda öňdebaryjydyr we ünsi çekmelidir. Biziň peýdaly enjamymyz, islendik ulanyjy tikin awtomatizasiýasynyň esaslaryna çuňňur girmän, ony içgin öwrenip biler ýaly döredildi. Onuň esasy artykmaçlygy, häzirki wagtda tikin önümçiligini mehanizasiýalaşdyrmak we awtomatlaşdyrmak has ýokary, hil derejesinde amala aşyrylýar. Ilki bilen, ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligi ulanyjylary dolandyrmak aňsatlygy we düşünişmek mümkinçiligi bilen özüne çekmeli, programmada işlemegiň esaslaryny öwrenmek üçin köp wagt sarp etmeli däl, dürli funksiýalary bar, ýöne şol bir wagtyň özünde wagt ýönekeý bolsun. 1C-de tikin önümçiliginiň hasaba alnyşyny awtomatlaşdyrmak indi adaty bir hadysa. Youröne siziň kompaniýaňyza köp sazlamalary, hünärmenleriň üznüksiz goldawyny we ähli işgärleriň hökmany taýýarlygyny talap edýän bu çylşyrymly programma gerekmi? Elbetde, ýokardakylaryň hemmesi yzygiderli çykdajylary talap edýär, emma buhgalteriýa ulgamymyzy satyn almak, tutuş amal döwründe abuna tölegini aňlatmaýar we her kim ony satyjydan buhgalterine çenli ulanyp biler. Kynçylyklary ýeňip geçmegiň zerurlygy ýok, çynlakaý maliýe we serişde çykdajylary bolmazdan önümçilik proseslerini optimizirlemäge mümkinçilik berýän uniwersal ulgamyň tarapyny saýlamak ýeterlikdir.

Tikin önümçiligi elmydama köp basgançakly bolýar. Şonuň üçin awtomatlaşdyryş, ilkinji nobatda, ähli basgançaklaryna doly gözegçilik etmek maksadyna ýetýär. Bu hakyky suraty görmäge we şoňa esaslanyp, işiňize islendik düzediş girizmäge mümkinçilik berýär. Şol bir wagtyň özünde, buhgalter hasabaty, bir kärhananyň içinde we şahamçalaryň ulgamy arkaly, internet arkaly ýönekeý maglumatlary sinhronlamak arkaly amala aşyrylyp bilner. Tikinçilik işinde bu esasanam dogry, sebäbi işiň ähli basgançaklary, adatça, dürli işgärleriň arasynda paýlanýar. Olaryň hemmesi awtomatlaşdyryş ulgamynda işleýän bolsa, bu dowamlylygy üpjün edýär, islendik ýalňyşlygy ýok edýär we ähli hereketleriň aýdyňlygyny üpjün edýär.

Bir wagtyň özünde tikin önümçiligini hasaba almagy mehanizasiýalaşdyrmak we awtomatlaşdyrmak dolandyryş programmamyz müşderileriň we üpjün edijileriň bazasyna öwrülýär, materiallaryň we esbaplaryň hasaba alynmagyny we zerur paýnamalary hasaplamaga, işçileriň işine gözegçilik etmäge, olaryň arasynda sargyt paýlamaga kömek edýär, zähmet netijeliligine baha beriň. Onuň esasynda goşmaça söwda enjamlaryny birikdirip we ulanyp, kassiriň iş ýerini awtomatlaşdyryp, girdejileriň we çykdajylaryň maliýe hasabatyny ýöredip, bergidarlar bilen işleşip bilersiňiz.

Tikin kärhanaňyzy mehanizasiýalaşdyrmagyň öndürijiligine baha bermek üçin hasabatlar bilen işlemek peýdaly: olar islendik görkezijiler esasynda amala aşyrylyp bilner we ähli maglumatlar size wizual görnüşde hödürlenýär: tablisalar, grafikler, diagrammalar.

Şol bir wagtyň özünde, tikin önümçiligini awtomatlaşdyrmak programmasynyň hasaba alynmagy, müşderi hyzmatynda işlemek üçin güýçli guraldyr: elektron müşderi bazasy, resminama görnüşlerini awtomatiki çap etmek, buýrugyň taýynlygy ýa-da ýerine ýetiriliş tapgyrlary, mahabat we bahalaryň sanawlaryny teklipler, arzanladyşlar we şahsylaşdyrma.

Kärhanamyz diňe bir işlemän, her kärhananyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutýar, ilkinji günlerden başlap netijeliligini subut edip, tikinçilik işine uýgunlaşýar.

Aşakda USU aýratynlyklarynyň gysga sanawy. Mümkinçilikleriň sanawy, işlenip düzülen programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasyna baglylykda üýtgäp biler.

Programmany aňsat gurnamak, çalt başlamak, kompýuteriň ulgam maglumatlaryna islegsizlik;

Awtomatlaşdyrmagyň üstünde işlemek üçin wagt az; programma üpjünçiligine düşünip we awtomatlaşdyryş işini diňe bir günde gurup bilersiňiz;

Programmalaryň beýleki görnüşlerinden tapawutlylykda USU hemişelik maddy maýa goýumlaryny talap etmeýär; diňe dürli görnüşli programma satyn almak üçin töleýärsiňiz;

Tikin proseslerini awtomatlaşdyrmak we mehanizasiýalaşdyrmak önümçilige gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär;

Awtomatlaşdyryş, resminama resminamalarynyň akymyny kesgitlemäge kömek edýär;

Programmany ulanyp, ammar hereketlerine inwentar we gözegçilik edip bilersiňiz;

Taýýar egin-eşik önümçiliginiň seljermesi işgärleriň işini gowulandyrýar; iş wagtyny has başarnykly paýlamak;

Işgärleriň işlemegi jogapkärçilik ugurlaryna aýdyň bölünýär;

Her bir işgäriň wezipä we ygtyýarlyga baglylykda dürli ygtyýarlyklary bolup biler;

Modullarda her bir işgäriň ýerine ýetiriş wagty aýratyn ýazylýar;

Işgärler tablisasy girizilen maglumatlara esaslanyp düzülýär, sagatlyk ýa-da iş haklary hasaplanýar;

Önümçilik pudaklarynyň işi sinhronlaşdyrylýar; işgärleriň arasyndaky özara täsir mehanizmleri çözülýär;

Tikin önümçiliginiň buhgalter programmasyny awtomatlaşdyrmak, köp mukdarda maglumatlary aňsatlyk bilen gaýtadan işlemäge we köp işleri ýerine ýetirmäge ukyplydyr;

Elektron etmeli meýilleşdiriji, şeýle hem duýduryş we ýatlatma ulgamyny döretmek gaty aňsat;

Hasabatlar, islenýän tertibi we kriteriýalary düzmek arkaly awtomatiki usulda döredilip bilner;

Programma ygtybarly saklamagy we ähli möhüm maglumatlary öz wagtynda göçürmegi üpjün edýär;

Tikin kärhanasynyň ähli şahamçalary we bölümleri bir toplumda ulgamlaşdyrylýar, şol bir wagtyň özünde olaryň işleýşi anyk kesgitlenýär;

Önümçilik buhgalteriýasyny awtomatlaşdyrmak baradaky maglumatlaryň seljermesi yzygiderli amala aşyrylýar, her hasabat islendik wagtda we netijelere esaslanýan islendik görkezijiler kontekstinde döredilip bilner.