Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 916
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Tikin önümçiliginiň hasaplaşyk awtomatizasiýasy

Üns beriň! Yoururduňyzda ýa-da şäheriňizde biziň wekillerimiz bolup bilersiňiz!

Franşizamyzyň beýanyny franşiza katalogynda görüp bilersiňiz: franşiza
Tikin önümçiliginiň hasaplaşyk awtomatizasiýasy

На русском:

Tikin önümçiliginiň hasaplaşyk awtomatizasiýasy

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

  • Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.


Choose language

Programma üpjünçiliginiň bahasy

Walýuta:
JavaScript ýapyk

Tikin önümçiliginiň buhgalter awtomatlaşdyrylmagyny sargyt ediň


Tikin önümçiliginiň hasaba alnyşyny awtomatlaşdyrmak, telekeçileriň we satyjylaryň durmuşyny ep-esli aňsatlaşdyrýar we döwri yzarlamaga mümkinçilik berýär. USU, şübhesiz, awtomatlaşdyryş programmalarynyň arasynda öňdebaryjydyr we ünsi çekmelidir. Biziň peýdaly enjamymyz, islendik ulanyjy tikin awtomatizasiýasynyň esaslaryna çuňňur girmän, ony içgin öwrenip biler ýaly döredildi. Onuň esasy artykmaçlygy, häzirki wagtda tikin önümçiligini mehanizasiýalaşdyrmak we awtomatlaşdyrmak has ýokary, hil derejesinde amala aşyrylýar. Ilki bilen, ýöriteleşdirilen programma üpjünçiligi ulanyjylary dolandyrmak aňsatlygy we düşünişmek mümkinçiligi bilen özüne çekmeli, programmada işlemegiň esaslaryny öwrenmek üçin köp wagt sarp etmeli däl, dürli funksiýalary bar, ýöne şol bir wagtyň özünde wagt ýönekeý bolsun. 1C-de tikin önümçiliginiň hasaba alnyşyny awtomatlaşdyrmak indi adaty bir hadysa. Youröne siziň kompaniýaňyza köp sazlamalary, hünärmenleriň üznüksiz goldawyny we ähli işgärleriň hökmany taýýarlygyny talap edýän bu çylşyrymly programma gerekmi? Elbetde, ýokardakylaryň hemmesi yzygiderli çykdajylary talap edýär, emma buhgalteriýa ulgamymyzy satyn almak, tutuş amal döwründe abuna tölegini aňlatmaýar we her kim ony satyjydan buhgalterine çenli ulanyp biler. Kynçylyklary ýeňip geçmegiň zerurlygy ýok, çynlakaý maliýe we serişde çykdajylary bolmazdan önümçilik proseslerini optimizirlemäge mümkinçilik berýän uniwersal ulgamyň tarapyny saýlamak ýeterlikdir.

Tikin önümçiligi elmydama köp basgançakly bolýar. Şonuň üçin awtomatlaşdyryş, ilkinji nobatda, ähli basgançaklaryna doly gözegçilik etmek maksadyna ýetýär. Bu hakyky suraty görmäge we şoňa esaslanyp, işiňize islendik düzediş girizmäge mümkinçilik berýär. Şol bir wagtyň özünde, buhgalter hasabaty, bir kärhananyň içinde we şahamçalaryň ulgamy arkaly, internet arkaly ýönekeý maglumatlary sinhronlamak arkaly amala aşyrylyp bilner. Tikinçilik işinde bu esasanam dogry, sebäbi işiň ähli basgançaklary, adatça, dürli işgärleriň arasynda paýlanýar. Olaryň hemmesi awtomatlaşdyryş ulgamynda işleýän bolsa, bu dowamlylygy üpjün edýär, islendik ýalňyşlygy ýok edýär we ähli hereketleriň aýdyňlygyny üpjün edýär.

Bir wagtyň özünde tikin önümçiligini hasaba almagy mehanizasiýalaşdyrmak we awtomatlaşdyrmak dolandyryş programmamyz müşderileriň we üpjün edijileriň bazasyna öwrülýär, materiallaryň we esbaplaryň hasaba alynmagyny we zerur paýnamalary hasaplamaga, işçileriň işine gözegçilik etmäge, olaryň arasynda sargyt paýlamaga kömek edýär, zähmet netijeliligine baha beriň. Onuň esasynda goşmaça söwda enjamlaryny birikdirip we ulanyp, kassiriň iş ýerini awtomatlaşdyryp, girdejileriň we çykdajylaryň maliýe hasabatyny ýöredip, bergidarlar bilen işleşip bilersiňiz.

Tikin kärhanaňyzy mehanizasiýalaşdyrmagyň öndürijiligine baha bermek üçin hasabatlar bilen işlemek peýdaly: olar islendik görkezijiler esasynda amala aşyrylyp bilner we ähli maglumatlar size wizual görnüşde hödürlenýär: tablisalar, grafikler, diagrammalar.

Şol bir wagtyň özünde, tikin önümçiligini awtomatlaşdyrmak programmasynyň hasaba alynmagy, müşderi hyzmatynda işlemek üçin güýçli guraldyr: elektron müşderi bazasy, resminama görnüşlerini awtomatiki çap etmek, buýrugyň taýynlygy ýa-da ýerine ýetiriliş tapgyrlary, mahabat we bahalaryň sanawlaryny teklipler, arzanladyşlar we şahsylaşdyrma.

Kärhanamyz diňe bir işlemän, her kärhananyň aýratynlyklaryny göz öňünde tutýar, ilkinji günlerden başlap netijeliligini subut edip, tikinçilik işine uýgunlaşýar.

Aşakda USU aýratynlyklarynyň gysga sanawy. Mümkinçilikleriň sanawy, işlenip düzülen programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasyna baglylykda üýtgäp biler.

Programmany aňsat gurnamak, çalt başlamak, kompýuteriň ulgam maglumatlaryna islegsizlik;

Awtomatlaşdyrmagyň üstünde işlemek üçin wagt az; programma üpjünçiligine düşünip we awtomatlaşdyryş işini diňe bir günde gurup bilersiňiz;

Programmalaryň beýleki görnüşlerinden tapawutlylykda USU hemişelik maddy maýa goýumlaryny talap etmeýär; diňe dürli görnüşli programma satyn almak üçin töleýärsiňiz;

Tikin proseslerini awtomatlaşdyrmak we mehanizasiýalaşdyrmak önümçilige gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär;

Awtomatlaşdyryş, resminama resminamalarynyň akymyny kesgitlemäge kömek edýär;

Programmany ulanyp, ammar hereketlerine inwentar we gözegçilik edip bilersiňiz;

Taýýar egin-eşik önümçiliginiň seljermesi işgärleriň işini gowulandyrýar; iş wagtyny has başarnykly paýlamak;

Işgärleriň işlemegi jogapkärçilik ugurlaryna aýdyň bölünýär;

Her bir işgäriň wezipä we ygtyýarlyga baglylykda dürli ygtyýarlyklary bolup biler;

Modullarda her bir işgäriň ýerine ýetiriş wagty aýratyn ýazylýar;

Işgärler tablisasy girizilen maglumatlara esaslanyp düzülýär, sagatlyk ýa-da iş haklary hasaplanýar;

Önümçilik pudaklarynyň işi sinhronlaşdyrylýar; işgärleriň arasyndaky özara täsir mehanizmleri çözülýär;

Tikin önümçiliginiň buhgalter programmasyny awtomatlaşdyrmak, köp mukdarda maglumatlary aňsatlyk bilen gaýtadan işlemäge we köp işleri ýerine ýetirmäge ukyplydyr;

Elektron etmeli meýilleşdiriji, şeýle hem duýduryş we ýatlatma ulgamyny döretmek gaty aňsat;

Hasabatlar, islenýän tertibi we kriteriýalary düzmek arkaly awtomatiki usulda döredilip bilner;

Programma ygtybarly saklamagy we ähli möhüm maglumatlary öz wagtynda göçürmegi üpjün edýär;

Tikin kärhanasynyň ähli şahamçalary we bölümleri bir toplumda ulgamlaşdyrylýar, şol bir wagtyň özünde olaryň işleýşi anyk kesgitlenýär;

Önümçilik buhgalteriýasyny awtomatlaşdyrmak baradaky maglumatlaryň seljermesi yzygiderli amala aşyrylýar, her hasabat islendik wagtda we netijelere esaslanýan islendik görkezijiler kontekstinde döredilip bilner.