Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. guşlary hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 994
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

guşlary hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?guşlary hasaba almak

На русском:

guşlary hasaba almak
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Her bir häzirki zaman guş fermasy, ilkinji nobatda, buhgalteriýa täsir edýän guşlarynyň hasabyny ýöretmelidir, sebäbi bu usul bilen, umuman alanyňda, kompaniýanyň girdejisi barada netije çykarmak has aňsat bolar. Guşlary hasaba almak köp ugurlar boýunça guralyp bilner, dürli guramalar henizem buhgalter hasabaty üçin esas hökmünde kagyz hasaplaýyş alsurnallaryny ulanýarlar, bu ýerde guşlaryň fermasynyň işgärleri ähli zerur maglumatlary el bilen hasaba alýarlar we ýörite tablisalary saklaýarlar. Şeýle-de bolsa, gözegçiligi guramagyň başga bir usuly saýlanyp bilner, onda adamyň işinde awtomatlaşdyryş üçin programma üpjünçiligini çalşarlar. Gündelik funksiýalaryň hemmesini birnäçe esse çalt we has gowy ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Ilki bilen, guşlary hasaba almak köp sanly önümçilik amallaryna gözegçilik etmegi göz öňünde tutýar, olar wagtynda ýazylmaly we alnan maglumatlar çalt işlenmeli. Elmydama daşarky ýagdaýlara we iş ýüki ýaly daşarky faktorlara garaşly adam, buhgalter hasabatynyň kepillendirilen we durnukly hilini üpjün edip bilmez. Baglylygy sebäpli, guşlary hasaba almak üçin elektron tablisalaryna girizilen maglumatlar ýoýulyp, wagtynda girizilip bilner ýa-da işgäri düýbünden ünsüni sowup, zerur maglumatlary girizip bilmez. Kompýuter programmasyny ulanyp, bu töwekgelçilikleriň hemmesini azaldýarsyňyz, sebäbi programma üpjünçiliginiň emeli intellekti ýokarda sanalan faktorlara garamazdan päsgelçiliksiz we ýalňyşsyz işleýär.

Işewürlige şeýle çemeleşmek bilen, guşlaryň arassa, aç-açan hasaba alynmagy, olaryň saklanmagy, iýmitlenmegi we öndürilmegi kepillendirilýär. Guşlaryň işini dolandyrmak üçin kompýuter programmasynyň ulanylmagy, awtomatlaşdyryş wagtynda gutulgysyz iş ýerleriniň kompýuter enjamlary sebäpli ýüze çykýan buhgalteriýany sanly tekizlige doly geçirmäge kömek edýändigini bellemelidiris. Kompýuterlerden başga-da, guşlar fermasynyň işgärleri önümçilikde programma üpjünçiligi bilen sinhronlanan başga tebigatyň enjamlaryny ulanmagy başarmalydyrlar. Senagatyň köp bölegi guşlaryň iýmitlenýän we guş önümleriniň saklanýan ammarlaryna gözegçilik etmek üçin ulanylýar. Sanly buhgalter hasabatyny amala aşyrmagyň artykmaçlyklary bar, jikme-jik öwrenilenden soň dolandyryşa şeýle çemeleşmegiň ýeke-täk dogrydygy belli bolýar. Sanly maglumatlar ulgam gurmak maglumat bazasynda uzak wagtlap saklanyp bilner, şol bir wagtyň özünde işgärler üçin aňsat bolar, şonuň üçin haýsydyr bir jedelli ýagdaý ýüze çyksa, giň subutnamalar bilen aňsatlyk bilen çözüp bilersiňiz. Mundan başga-da, guşlary hasaba almak üçin awtomatiki programmada maglumat saklamak, howpsuzlygy we gizlinligi üpjün etmäge mümkinçilik berýär, sebäbi häzirki zaman programma üpjünçiliginiň köpüsinde köp basgançakly gorag ulgamy bolman, eýsem her ulanyjy üçin elýeterliligi aýratyn düzüp bilersiňiz. Işiňizi awtomatiki dolandyryşa geçirmek kararyna gelen bolsaňyz, indiki ädim häzirki wagtda gaty köp bolan iň amatly programma üpjünçiligini saýlamak bolar.

Islendik görnüşi awtomatlaşdyrmak üçin kompýuter programmasynyň ajaýyp görnüşi, köp ýyllyk tejribesi bolan tanymal işläp düzüjileriň, USU Programma üpjünçiligini öndürýän kompaniýanyň özboluşly önümidir. USU Programma üpjünçiligi diýilýär we tehnologiýa bazarynda 8 ýyldan gowrak wagt bäri bar. Bu programma guşlary sanamak we guş fermasynda önümçilik işleriniň beýleki taraplaryna gözegçilik etmek üçin ajaýyp. Onuň kömegi bilen işgärleri aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz, zähmet hakyny hasaplamak we hasaplamak, maliýe hereketleri, iýmit saklamak we saklamak ulgamy, şeýle hem dürli önümler, CRM ugruny ösdürip we başga-da köp zatlary dolandyryp bilersiňiz. Mundan başga-da, guşlary hasaba almak üçin USU programma üpjünçiliginiň konfigurasiýasy onuň ýeke-täk aýratynlygy däl, sebäbi öndürijiler dürli işewürlik pudaklaryny awtomatiki dolandyrmak üçin ýörite işlenip düzülen ýigrimi-den gowrak dürli programma konfigurasiýasyny görkezýärler. Resmi ygtyýarly kompýuter programma üpjünçiligini ulanmak we gurmak gaty aňsat. Ofisde otyrkaňyz, hiç ýere gitmegiň zerurlygy bolmazdan edilip bilner, sebäbi programmistlerimiz uzakdan işleýärler we programma üpjünçiligini uzak aralykda hem düzüp bilýärler, munuň üçin diňe kompýuteriňize girmek we internet birikmesi üpjün etmek zerur. Bu, USU Programma üpjünçiliginiň hünärmenlerine uly artykmaçlyk berýär, sebäbi bu usul bilen dünýäniň dürli kompaniýalary bilen hiç hili päsgelçiliksiz hyzmatdaşlyk edip bilerler. Programmanyň interfeýsiniň elýeterli dizaýny, oňa hiç hili taýýarlyk ýa-da okuwsyz başlamaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin islendik kär derejesi bolan işgär USU Programma üpjünçiligini ulanyp biler. Geň ýeri, hatda bu köpugurly programmanyň menýusy diňe “Hasabat”, “Modullar we salgylanmalar” ýaly üç bölümden ybarat. Bularyň hersinde buhgalter hasabatyny has jikme-jik alyp barmaga kömek edýän ýene birnäçe bölüm hödürlendi. Guşlaryň hasaba alnyşyny amala aşyrmak üçin zerur bolan ähli dowam edýän amallar, ýörite elektron ýazgylary ýa-da tablisalary döretmek görnüşinde her bir adyň ýa-da predmetiň üstünden gözegçilik edilýän Modullar bölüminde ýazylýar. Bu bölümiň özi, parametrleri her ulanyjynyň isleglerine laýyk gelýän guşlary hasaba almak üçin köp funksiýaly buhgalter tablisasy hökmünde hödürlenip bilner. Häzirki işleriň ýagdaýyny yzarlap, dowam edýän önümçilik amallary barada islendik maglumatlary girizip bilerler. Hasaplamanyň hakykatdanam awtomatiki saklanmagy üçin, USU Programma üpjünçiliginde işe başlamazdan ozal kärhananyň nominal gurluşyny emele getirýän “Salgylar” bölümini doldurmak üçin wagt sarp etmeli. Bu ýerde içerki resminamalaryňyz üçin ösen şablonlary goşup bilersiňiz; işgärleriň, guşlaryň, iýmitiň, dermanlaryň sanawy; işgär çalşygynyň tertibi; guşlary iýmitlendirmegiň tertibi we dürli weterinariýa çäreleri we ş.m.

Şonuň ýaly-da, guşlary hasaba almak üçin programma üpjünçiligini gurmakda önümçilik işlerinde seljeriş funksiýalaryna jogapkär Modullar bölümi möhümdir. Işleýşi sebäpli, çalt we täsirli, iň esasysy bolsa, gyzyklanýan taraplaryňyzy jikme-jik seljerip, derňewiň esasynda statistika düzüp we elektron tablisalary, diagrammalar, grafikler, diagrammalar ýaly islenýän görnüşde aýdyňlyk üçin görkezip bilersiňiz. . Şeýle hem bu blokda, buhgalteriýada möhüm rol oýnaýan maliýe we buhgalter hasabatyny awtomatiki usulda döretmek we taýýarlamak mümkin bolýar. Diňe bir programma tarapyndan düzülip bilinmän, eýsem öz wagtynda e-poçta arkaly hem iberiler. Arsenalynda köp peýdaly gurallar bilen USU Programma üpjünçiligi islendik menejer ýa-da eýesi üçin aýrylmaz kömekçi bolmaly.

Sözümiň ahyrynda, guşlary hasaba almak üçin awtomatlaşdyrylan programmamyzyň diňe bir giň işleýşi we ýönekeý konfigurasiýasy bolman, eýsem durmuşa geçirmek üçin adalatly demokratik bahasynyň hem bardygyny aýtmak isleýärin; USU döredijileriniň hasaplaşyk ulgamy abuna tölegleriniň ulanylmagyny aňlatmaýar, şonuň üçin programma üpjünçiligini tutuş wagt ulanmak düýbünden mugt.

USU programma üpjünçiliginde guşlar bilen işlemek we olary saklamak yzygiderli alnyp barylýar, sebäbi günüň dowamynda görkezilen amallary maglumatlar bazasynda hemişe görüp bilersiňiz. Tablisalar bilen işleýän wagtyňyz, hatarlaryň we öýjükleriň sanyny üýtgedip, olary pozup ýa-da çalşyp, maglumat mazmunyny ýokarlanýan ýa-da aşaklaýan tertipde tertipläp, parametrlerini özbaşdak düzüp bilersiňiz. Maliýe hasabatlarynyň awtomatiki döredilmegi netijesinde olary wagtynda we ýalňyşsyz taýýarlamaga we tabşyrmaga kepillendirilýär. Hasaplaşyk elektron tablisalarynda, olary dolduranyňyzda, kompýuter programma üpjünçiliginiň halkara wersiýasyny satyn alanyňyzda, düşünmek üçin elýeterli islendik dili ulanyp bolýar. Programmadaky mazmuny üçin hasaba alyş iýmitiniň amatlylygy üçin islendik ammar döredip bilersiňiz.

USU Programma üpjünçiligindäki elektron biznesi dolandyrmak, buhgalter hasabaty üçin hemişe iň takyk, ygtybarly we täzelenen maglumatlary almaga mümkinçilik berýär. Programmada gurlan meseleler glýuserini ulansaňyz, guşlar üçin weterinariýa çärelerine gözegçilik etmek has aňsat bolar. Guşlar fermasynda öndürilen önümleriň bahasy, buhgalteriýa üçin örän amatly bolan elýeterli maglumatlara esaslanyp, programma bilen hasaplanýar. Elektron tablisalarynda ulgam diňe bir guşlar, olaryň nesilleri we önümleri barada maglumatlary däl, eýsem kompaniýanyň müşderi bazasyny hem öz içine alyp biler. Müşderi maglumatlar bazasyny döretmek bilen, programma üpjünçiligi olaryň her biri üçin şahsy kartoçkalary döredýär, bu ýerde bu adama bar bolan ähli maglumatlary girizýär. Guramada resminama akymyny emele getirmek ýa-da döwlet tarapyndan kesgitlenen nusga almak üçin ulanjak galyplaryňyzy ösdürip bilersiňiz.

“Modullardaky” tablisalaryň parametrlerini diňe şuňa meňzeş ygtyýarlyklary we dolandyryjydan ygtyýar alan ulanyjylar üýtgedip bilerler. Guşlar fermasyny dolandyrmak, belli bir işgäriň ygtyýaryna baglylykda elektron maglumatlar bazasynyň gizlin faýllarynyň elýeterliligini kadalaşdyryp biler. USU Programma üpjünçiliginde işlemek, ýerli ulgam ýa-da internet bilen birikdirilen birnäçe bölümiň bilelikdäki işi üçin örän amatly. Hasap maglumatlaryny, şol sanda guşlary dolandyrmak elektron tablisalaryny ätiýaçlandyrmagyň aýratynlygy sebäpli, programmamyz maglumatlary uzak wagtlap howpsuz saklamaga mümkinçilik berýär.