ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 580
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: USU software
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ |

ଧ୍ୟାନ! ତୁମେ ତୁମର ଦେଶରେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧୀ ହୋଇପାରିବ!
ଆପଣ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅନୁବାଦକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ |
ଆମକୁ info@usu.kz ରେ ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ |
ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ |

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |

ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |

  • ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ |


Choose language

ସଫ୍ଟୱେର୍ ମୂଲ୍ୟ

ମୁଦ୍ରା:
ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି |

ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |

  • order

ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉପଲବ୍ଧତା ହେତୁ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକାଶ କରୁଛି | ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବାର ବ technical ଷୟିକ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱଚିତ୍ | ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବିରଳ କପି ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ନିୟମିତ ଦେୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି କେବଳ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇବାକୁ, କିମ୍ବା କେବଳ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅଭାବ ଯାହାକି ସେହି ପରି ଏକ ଅନୁପ୍ରୟୋଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ | ଉପରୋକ୍ତ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି USU- ସଫ୍ଟ - ଏକ ନୂତନ ପି generation ଼ିର ଉନ୍ନତ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ | USU- ସଫ୍ଟ ସମସ୍ତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କଲା ଯାହା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ | ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ ଏବଂ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଫି ର ମାସିକ ଆବଶ୍ୟକତା କରେ ନାହିଁ | ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ ସରଳ ଘରୋଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ specialized ଣସି ବିଶେଷ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ | କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କୂଅ ଏକ ବୃହତ ସୁବିଧା, ଯେହେତୁ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେକ any ଣସି ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଲିନିକ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ପନ୍ଥା ଖୋଜିପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ | ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି, medicine ଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି | ଥରେ |

USU- ସଫ୍ଟ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ କିଛି ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ଏବଂ ଆପଣ ନିୟମିତ USB ଡ୍ରାଇଭରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ କପି ଭାବରେ ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ if ାରା ଯଦି କିଛି ଘଟେ, ତେବେ ଆପଣ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ | ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆର୍ଥିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର, ରସିଦ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାଏ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଗତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଜ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଦେୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ | ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର USU- ସଫ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ଯାହା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଏକ ଅଟୋମୋଡରେ କାମ କରେ | ସେହି ସମୟରେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ | ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନେତା ଭାବରେ ବ and ିବାକୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଆୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ଏକ କ୍ଲିନିକ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ, ତୁମେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | ଆମ ମତରେ, ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ (ଅର୍ଥନ and ତିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ) ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବୁ ଯାହା ଏକ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରୁ ପାଇପାରିବ | ଏହି ଲାଭଗୁଡିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ଲକଗୁଡିକରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ | ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଏହା ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ the ାରା ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତି ବିପଦକୁ ବହିଷ୍କାର କିମ୍ବା କମ୍ କରିବା (ଅନ୍ୟ କ୍ଲିନିକଗୁଡିକରେ ଦେୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କ ରେଫରାଲ୍, ଛାୟା ସେବା ଯୋଗାଇବା, ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ) ଦ୍ୱିତୀୟତ it, ଏହା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଶାସନ ଅଟେ (ଯେପରି ଅଭ୍ୟାସ ଦର୍ଶାଏ, ପ୍ରଶାସନର ସଠିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭାବରୁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେୟ ନଦେବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ) .ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଲିନିକ୍ ଉପସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ (ପ୍ରତିଷେଧକ ପରୀକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିବାକୁ କଲ୍); ଟେଲିଫୋନ୍ ଏବଂ SMS ସ୍ମାରକପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀର ଉପସ୍ଥାନ ହ୍ରାସ |

ପ୍ରାୟତ clin କ୍ଲିନିକଗୁଡିକର ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀ ଦେୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନର ବିବେକକୁ ଛାଡିଥା’ନ୍ତି | ଏହା ଯଥାର୍ଥ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଡାକ୍ତର ମୁଖ୍ୟତ the ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ଉଚିତ୍ | ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ tors ଣଦାତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋଗୀ ପରିଦର୍ଶନରେ ସେମାନଙ୍କ debt ଣ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବୀମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅବଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ | କ୍ଷତିରୁ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ? ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେବାଗୁଡିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରୋଗୀର ଆଗମନ ସମୟରେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ରୋଗୀର ପଞ୍ଜୀକରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ debt ଣ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇପାରେ | ଏହା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ଙ୍କୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ debt ଣ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ debt ଣ ପରିଶୋଧ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବତ additional ଅତିରିକ୍ତ ଦାମୀ ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖେ | ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ('ମାର୍କେଟିଂ') you ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ tors ଣଦାତା ଚୟନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର USU- ସଫ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୀମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇଥାଏ |

ଆମେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରୁ ଯାହା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରେ ଏବଂ ଏହି ସବୁକୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରେ | USU- ସଫ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗରେ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ସଫ୍ଟୱେର୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ | ମଡ୍ୟୁଲଗୁଡିକ ଥରେ କିଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ କ subs ଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସଦସ୍ୟତା ଦେୟ ନାହିଁ |

USU- ସଫ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଏହା ଯେକ any ଣସି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ | ଆମେ ଅନେକ ସମାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛୁ, ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କରୁଥିବା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସିଛୁ ଯେ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଯଥାସମ୍ଭବ ସରଳ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ it ାରା ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ଏବଂ ଅଧିକ ଜଟିଳ ନୁହେଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ତୁମେ ଏପରି ସିଷ୍ଟମ ପାଇବ ଯାହା ଗତି ଏବଂ ସଠିକତାର ନୂତନ ଗୁଣ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ | ପ୍ରୟୋଗର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ | କେବଳ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକ technologies ଶଳ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ବିକାଶର ସଫଳତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ |